E080127
Laatste revisie: 30-03-2009

E080127 - Mededeling: Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagementMet deze mededeling bouwt de Commissie voort op de kaderstrategie voor meertaligheid uit 2005 en een brede raadpleging van 2007/2008 over meertaligheid (E060018). De Commissie stelt voor meertaligheid in een bredere context te plaatsen die naast onderwijs ook sociale cohesie en welvaart omvat, de twee belangrijkste doelstellingen van de Lissabon strategie en wijst daarbij op de uitdagingen die grotere mobiliteit binnen de Unie en migratie van buiten de Unie op dit punt met zich meebrengen


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)566PDF-document, d.d. 18 september 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot op 18 november 2008 dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Op 25 november 2008 heeft de commissie OCW de mededeling besproken en na bespreking van een concept op 2 december 2008 is er een brief aan de staatssecretaris van OCW verstuurd waarin de commissie laat weten het eens te zijn met het standpunt van de regering.

 • brief Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid - 140952.01U
  3 december 2008
 • korte aantekening Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid - 39317/WdB
  2 december 2008
 • korte aantekening Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid - 39285/WB/LS
  25 november 2008
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39214/HM
  18 november 2008

Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche onderschrijft Nederland onder andere het belang van meertaligheid in brede zin, onder meer in het kader van de concurrentiepositie van Nederland en de EU, het belang van het leren van vreemde talen en de interculturele dialoog. De ondersteuning die de Commissie op dit vlak kan bieden is welkom. Uitgangspunt voor Nederland is daarbij wel dat de voorgestelde acties op Europees niveau een vrijwillig karakter hebben, zodat de lidstaten steeds zelf kunnen bepalen of en in welke mate een beroep wordt gedaan op deze ondersteuning.

Uit de mededeling blijkt dat de Commissie voornemens is om de uitvoering van het beleid over meertaligheid te beoordelen. In de bespreking van de mededeling zal Nederland benadrukken dat de administratieve lasten tot een minimum beperkt dienen te worden.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 722
  7 november 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededeling bouwt de Commissie voort op de kaderstrategie voor meertaligheid uit 2005 en een brede raadpleging van 2007/2008 over meertaligheid (E060018). De Commissie stelt voor meertaligheid in een bredere context te plaatsen die naast onderwijs ook sociale cohesie en welvaart omvat, de twee belangrijkste doelstellingen van de Lissabon strategie en wijst daarbij op de uitdagingen die grotere mobiliteit binnen de Unie en migratie van buiten de Unie op dit punt met zich meebrengen. Ook kan eentaligheid een belemmering vormen voor werkzoekenden en kunnen ondernemingen kansen op de interne markt mislopen door een gebrek aan talenkennis. Tot slot wijst de Commissie op uitdagingen die administratieve samenwerking binnen de Unie van 27 lidstaten met zich meebrengt.

Tegen deze achtergrond streeft de Commissie ernaar burgers bewust te maken van de waarde van de taaldiversiteit binnen de EU en de kansen die daarmee samenhangen en het wegnemen van barrières voor interculturele dialoog. Uitgangspunt daarbij is de in 2002 overeengekomen 'Barcelona-doelstelling' die inhoudt dat burgers naast hun moedertaal nog in twee andere talen kunnen communiceren.

Binnen de voorgestelde geïntegreerde aanpak benadrukt de Commissie het belang van meertaligheid voor interculturele dialoog en sociale cohesie (denk o.a. aan integratie) en de concurrentievoordelen die ondernemingen op de interne markt kunnen hebben op grond van talenkennis en kennis van andere culturen (bevordering internationaal ondernemen). Op de arbeidsmarkt draagt talenkennis bij aan het vergroten van kansen op een goede baan.

Europese mobiliteitsprogramma's voor lerenden en leraren kunnen hier een belangrijke ondersteunende rol spelen. Verder is het van belang dat er op alle onderwijsniveau's voldoende aanbod is van taalonderwijs. Tot slot kunnen taalbarrières via de media (ondertiteling van films) en nieuwe ICT-oplossingen (automatische vertaaldiensten) worden geslecht.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)566
  18 september 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2343
  18 september 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2444
  18 september 2008
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2345
  18 september 2008

Behandeling Raad

De Raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur nam op 21 november 2008 een resolutiePDF-document aan met betrekking tot onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • [en]PDF-document resolutie Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur - Resolutie inzake meertaligheid
  21 november 2008

Behandeling Europees Parlement

Op 24 maart 2009 nam het Europees Parlement een resolutie aan met betrekking tot de mededeling over meertaligheid.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen