E080103
Laatste revisie: 28-02-2011

E080103 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikatenHet voorstel voor een richtlijn voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen van de drie bestaande richtlijnen inzake de belasting van tabaksproducten (Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)459PDF-document, d.d. 16 juli 2008

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2010/12/EGPDF-document werd tijdens de Raad van 16 februari 2010 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L50 van 27 februari 2010. Deze diende voor 1 januari 2011 geïmplementeerd te zijn.

Op 7 december 2010 werd het wetsvoorstel voor een wijziging van de Wet op de accijns als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer (zie kamerstukken in de serie 32532). 


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 30 september 2008 besloten om onderhavig richtlijnvoorstel onder de aandacht te brengen van de commissie VWS/JG.

Op 7 oktober 2008 heeft de commissie VWS/JG zich gebogen over onderhavig richtlijnvoorstel en besloten dat dit toch meer op het terrein van Financiën ligt. Daarom zal dit voorstel onder de aandacht worden gebracht van de commissie Financiën.

De commissie Financiën heeft het voorstel op 11 november 2008 besproken en besloten dat zij geen verdere behandeling wenst van dit dossier.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering oordeelt in fiche 2 positief over de subsidiariteit en de proportionaliteit van het Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten. De drie genoemde richtlijnen kunnen alleen met behulp van het instrument richtlijn worden gewijzigd en dus alleen op Europees niveau. Het voorstel voldoet volgens de regering daarmee aan de eisen van subsidiariteit. De regering oordeelt ook positief over de proportionaliteit van het voorstel, omdat het, naar haar mening, in verhouding staat tot de nagestreefde harmonisatiedoelstelling. De voorgestelde wijzigingen van de richtlijnen verplichten Nederland niet tot een verhoging van de accijns op sigaretten en rooktabak. De regering staat vrijwel overal positief tegenover, maar stelt de vraag of tijdige implementatie haalbaar is.

De voorgestelde implementatiedatum van deze richtlijn is 1 januari 2010. De onderhandelingen over het richtlijnvoorstel in de Raad zullen naar verwachting van de regering moeizaam verlopen. Het is onduidelijk wanneer de richtlijn wordt vastgesteld. Omdat de implementatie via een wijziging van de Wet op de accijns dient te gebeuren, lijkt de voorgestelde datum van 1 januari 2010 moeilijk haalbaar, volgens de regering. De regering geeft aan dat het voorstel voor de richtlijn wat betreft uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid -door de Belastingdienst - niet leidt tot een wijziging in de huidige situatie.

Met betrekking tot de door de Commissie voorgestelde verplichting voor de lidstaten om gegevens ter beschikking te stellen aan de Commissie, opdat zij elke vier jaar een evaluatie kan maken van het beleid, acht de regering het van belang eerst duidelijkheid te krijgen over de aard van deze informatie.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 696
  10 september 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel voor een richtlijn voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen van de drie bestaande richtlijnen inzake de belasting van tabaksproducten (Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG):

 • de 'meest gevraagde prijsklasse' (most popular price category, hierna: mppc) als maatstaf voor de verplichte EU-minimumaccijnsdruk en voor het bepalen van het aandeel van de specifieke accijns in de totale belastingdruk wordt met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft. Als alternatief wordt voorgesteld om het bestaande minimum van € 64 per 1000 sigaretten van de mppc toe te passen op alle sigaretten. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om, in plaats van de mppc, de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs te hanteren als maatstaf voor het minimum van 57%.
 • Met ingang van 1 januari 2014 wordt het bestaande minimum van 57% gewijzigd in 63% van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van sigaretten; het voor alle sigaretten geldende minimum van € 64 per 1000 sigaretten wordt vervangen door € 90 per 1000 sigaretten. De lidstaten moeten hun accijns geleidelijk verhogen om op 1 januari 2014 aan deze minima voor sigaretten te voldoen.
 • Lidstaten die nu een totale minimumaccijns toepassen van ten minste € 101 per 1000 sigaretten van de mppc hoeven niet te voldoen aan het minimum van 57% (de zogenoemde ontsnappingsclausule). Voorgesteld wordt om per 1 januari 2010 ook voor dit bedrag, in plaats van de mppc, de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs te hanteren als maatstaf. Per 1 januari 2014 wordt dit bedrag verhoogd tot € 122 per 1000 sigaretten.
 • De lidstaten krijgen meer speelruimte om een hogere specifieke accijns toe te passen en een minimumaccijns op sigaretten te heffen. Daarom wordt voorgesteld om de huidige bandbreedte voor het specifieke deel van de accijns van 5-55 % van de totale belastingdruk te verruimen tot 10-75 %. Wat de minimumaccijns betreft, wordt de lidstaten meer speelruimte gegeven doordat de hoogte van de minimumaccijns niet langer beperkt wordt tot de accijns op de mppc, zoals thans ook het geval is voor andere tabaksproducten dan sigaretten.
 • Met betrekking tot shag voorziet het voorstel erin dat, in overeenstemming met de structuur van de minimumtarieven voor sigaretten, de accijns met ingang van 1 januari 2010 moet voldoen aan zowel het ad valorem minimum (ten minste 38 % van de kleinhandelsprijs) als het nominale minimum (ten minste € 43 per kilogram). Per 1 januari 2014 worden deze minimumtarieven, in lijn met de voor sigaretten voorgestelde accijnsverhoging, verhoogd tot € 60 per kilogram en 42 %.
 • De minima voor sigaren en cigarillo's en voor pijptabak worden aangepast om rekening te houden met de inflatie in de periode 2003-2007.
 • De huidige definitie van sigaretten, sigaren en pijptabak wordt aangepast.
 • De lidstaten zijn verplicht de Commissie gegevens ter beschikking te stellen met het oog op het door de Commissie om de vier jaar op te stellen verslag over de structuur en de tarieven van de tabaksaccijns.

Impact-assessment Commissie:

De Commissie is van mening dat de mppc als maatstaf voor de verplichte EU-minimumaccijnsdruk indruist tegen internemarktdoelstellingen. Afschaffing van de mppc en deze vervangen door 'gewogen gemiddelde prijzen' zou de accijnsregeling bovendien sterk vereenvoudigen, de producenten gelijke kansen bieden en de gezondheidsdoelstellingen meer gewicht geven. Met de voorgestelde minimumtarieven wordt volgens de Commissie het best tegemoetgekomen aan gezondheidsdoelstellingen en doelstellingen zoals een toenadering van accijnstarieven en prijzen van tabaksproducten.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)459
  16 juli 2008
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2267
  16 juli 2008

Behandeling Raad

Richtlijn 2010/12/EG werd tijdens de Raad van 16 februari 2010 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L50 van 27 februari 2010.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 24 maart 2009 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan met betrekking tot onderhavig voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen