E070093
Laatste revisie: 18-10-2007

E070093 - Voorstel voor een Besluit betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschappen tot de Werelddouaneorganisatie en de uitoefening van de rechten en plichten die aan het voorlopig lidmaatschap zijn verbondenIn dit voorstel wordt de Raad verzocht in te stemmen met het lidmaatschap van de Europese Gemeenschappen (EG) van de Werelddouaneorganisatie. Deze organisatie heeft tot doel een mondiale harmonisatie en vereenvoudiging van douane procedures en alle facetten die aan deze doelstelling geraken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Op 18 oktober 2007 werd Besluit 2007/668/EGPDF-document gepubliceerd in Pb EU L274.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)252PDF-document, d.d. 14 mei 2007

rechtsgrondslag

Artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Naar aanleiding van de ontvangst van het BNC-fiche op 22 juni 2007 heeft de commissie ESO op 3 juli 2007 besloten het onderhavige dossier nogmaals te agenderen tijdens de komende vergadering.

Op 10 juli 2007 besloot de commissie ESO op basis van aanvullende informatie dat zij verdere behandeling van onderhavig dossier niet nodig acht.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 37649/KvD
  10 juli 2007
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 37603/HM
  3 juli 2007

Standpunt Nederlandse regering

In fiche vier geeft de regering aan dat zij haar twijfels heeft bij het ontwerpbesluit voor het lidmaatschap van de EG van de Werelddouaneorganisatie omdat de specifieke voorwaarden voor lidmaatschap van de EG nog niet duidelijk zijn alsook de voorkeur er naar uitgaat eerst afspraken te maken over de behartiging van zaken in deze internationale organisatie. Meer specifiek is de regering van mening dat duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over wie (de EU-lidstaten afzonderlijk of de EG/EC) op welke punten het woord zal voeren. De regering wenst derhalve niet vooruit te lopen op een eindoordeel.

Inhoudelijk stelt de regering dat het lidmaatschap van de EG negatieve consequenties met zich mee kan brengen voor de mogelijkheden om de Nederlandse douanepraktijk en de wijze van samenwerking met andere inspectiediensten aan te passen aan economische behoeften. Dit argument wordt ingegeven doordat de EG waarschijnlijk de middenweg zal moeten kiezen van de EU-lidstaten bij de inbreng in het internationaal forum. Wel wordt erkend dat de toetreding van de EG een welhaast logisch gevolg is van de bevoegdhedenverdeling op dit terrein in de EG.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 547[4]
  22 juni 2007

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2007)252
  14 mei 2007

Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 25 juni 2007 is ingestemd met onderhavig besluit. Daarbij is in de notulen van de Raad een verklaring van de Europese Commissie opgenomen inzake de coördinatie en het spreekrecht bij toetreding van de EG tot de Werelddouaneorganisatie. In de vergadering van het hoogste orgaan van de Werelddouaneorganisatie van 28-30 juni 2007 is tevens ingestemd met de noodzakelijke wijziging van het oprichtingsverdrag zodat de EG kan toetreden. Het EG-lidmaatschap is per 1 juli 2007 van kracht geworden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • [en]PDF-document persbericht Europese Commissie - IP/07/994
  2 juli 2007
 • PDF-document raadsdocument Raad concurrentievermogen - 10766/07 ADD 1
  15 juni 2007

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen