E060116
Laatste revisie: 14-11-2006

E060116 - Mededeling: Uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap: Naar een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB): balans en vooruitblikIn COM(2006)157PDF-document maakt de Europese Commissie de balans op van de lopende initiatieven rond een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (Engelse afkorting: CCTB). Hiernaast vraagt zij politieke steun van de lidstaten voor de rest van het traject richting een CCCTB. De Commissie wil hierover in 2008 een richtlijnvoorstel indienen.

De Europese Commissie stelt dat in het uitvoeren van de Lissabon-agenda het opheffen van fiscale obstakels het functioneren van de interne markt ten goede zal komen. De Commissie beoogt een algemene heffingsgrondslag neer te leggen voor bedrijven die in meerdere EU-landen actief zijn. De CCCTB zou meer efficiëntie, effectiviteit, eenvoud en transparantie in de vennootschapsbelastingstelsels brengen en gaten tussen de nationale stelsel opvullen. De Europese Commissie geeft aan door middel van deze grondslag niet naar harmonisatie van belastingtarieven in de EU te streven.

Voor het vaststellen van het CCCTB is in 2004 de CCCTB (Raads)werkgroep opgericht. In de werkgroep wordt door nationale experts gesproken over de technische invulling van de CCCTB en de Europese Commissie prijst de lidstaten voor de getoonde inzet. De Commissie stelt dat de lidstaten in de toekomst ook voldoende aandacht moeten hebben voor deze werkgroep. Lidstaten die weinig tijd en aandacht in de werkgroep steken zullen waarschijnlijk minder hun belangen behartigd zien in een komende richtlijn dan lidstaten die veel aandacht eraan hebben besteed.

De Europese Commissie stelt op basis van het verrichte werk de volgende koers voor.

  • Er zal geen formeel verband bestaan tussen de IAS/IFRS (de internationale standaarden voor jaarrekeningen en de internationale standaarden voor financiële verslaggeving) en de CCCTB omdat deze standaarden voortdurend wijzigen. De IAS/IFRS zullen wel worden gebruikt als instrument om de CCTB vorm te geven.
  • De CCCTB zou volgens de Europese Commissie onmiddellijk als een geconsolideerde belastinggrondslag moeten worden ingevoerd in plaats een invoering in twee fases (eerst gemeenschappelijk, daarna geconsolideerd). Dit zou beter bijdragen aan de uniformiteit waar de Commissie naar streeft.
  • De CCCTB zou volgens de Commissie facultatief moeten zijn omdat het niet de bedoeling is om nationale economieën vergaand aan te passen. Het is makkelijker voor de lidstaten om met twee belastinggrondslagen te werken (CCCTB en eigen belastinggrondslag) dan voor bedrijven om met 25 belastinggrondslagen te werken.

Tenslotte stelt de Europese Commissie dat de lidstaten voor een CCCTB veranderingen in hun eigen belastingstelsel zouden moeten accepteren. De Europese Commissie geeft tevens aan dat het onwenselijk is naar middenwegen te zoeken waarbij op ieder punt twee keuzemogelijkheden zijn. Dit druist volgens de Commissie in tegen het doel van vereenvoudiging van de belastingstelsels.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)157PDF-document, d.d. 5 april 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 12 september 2006 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Financiën.

Op 14 november 2006 heeft de commissie Financiën besloten dat de onderhavige mededeling desgewenst betrokken zal worden bij de behandeling van het wetsvoorstel 'Werken aan winst'(zie wetsvoorstel 30572)


Standpunt Nederlandse regering

In fiche 3 zet de regering haar standpunt ten opzichte van deze mededeling uiteen. Ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit is zij positief. De Europese Commissie doet verslag van de geboekte vooruitgang in de werkgroep waar de Nederlandse regering steun aan verleent. De regering geeft ten aanzien van proportionaliteit aan dat het verlenen van steun aan de werkgroep op geen enkele wijze een toezegging inhoudt om te zijner tijd in te stemmen met een CCCTB. Het oordeel zal volledig afhangen van de uiteindelijke vormgeving van een grondslag. De regering geeft alvast aan dat een mogelijke richtlijn vergaande gevolgen zal hebben voor de overheid en het bedrijfsleven. De regering stelt dat het creëren van een CCCTB ingewikkelder is dan voorzien en dat het tijdpad van de Europese Commissie te ambitieus is.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 451[3]
    3 juli 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het concept van een gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting (in de Engelse afkorting: CCCTB) vindt zijn oorsprong in het Commission Staff Working Paper over de vennootschapsbelasting in de interne markt uit oktober 2001 - in de wandelgangen het Bolkesteinrapport. Dit rapport valt in twee delen uiteen.

In het eerste deel presenteert de Commissie de uitkomsten van haar studie naar de effectieve druk van de vennootschapsbelasting in de lidstaten.

In het tweede deel inventariseert de Commissie een aantal fiscale belemmeringen binnen de Interne Markt, zoals administratieve lasten voor Europese ondernemingen door het bestaan van (destijds) vijftien verschillende systemen van vennootschapsbelasting en dubbele belasting van grensoverschrijdende geldstromen. Tegelijk met het Bolkesteinrapport heeft de Commissie een mededeling doen uitgaan, waarin zij het voornemen uit om deze fiscale belemmeringen weg te nemen. Dit betreft enerzijds gerichte maatregelen voor de relatief korte termijn (incremental approach) en anderzijds het realiseren van een geharmoniseerde belastinggrondslag voor ondernemingen die intra-EU actief zijn (comprehensive solution). De Commissie is van mening dat Grondslagharmonisatie in combinatie met de consolidatie van Europese winsten en verliezen voordelig is voor het bedrijfsleven in termen van administratieve lasten en, nog belangrijker de mogelijkheid tot grensoverschrijdende verliesverrekening. Voor de comprehensive solution zijn zowel een Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) als Home State Taxation (HST) een optie. Voor HST is onlangs een BNC fiche opgesteld naar aanleiding van de mededeling van 10 januari 2006 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee - Tackling the corporation tax obstacles of small and medium-sized enterprises in the Internal Market outline of a possible Home State Taxation pilot scheme COM(2005)702PDF-document.

De CCCTB houdt in dat de fiscale winst van de hele onderneming (dus inclusief alle EU dochters en filialen) wordt vastgesteld volgens een nieuw te ontwerpen, EU-breed geldende grondslag voor bedrijfswinsten: de CCCTB. Vervolgens wordt deze gezamenlijke geconsolideerde winst verdeeld over de lidstaten waar deze ondernemingen actief zijn volgens een nader vast te stellen verdeelsleutel. Elke lidstaat kan op het aan hem toerekenbare deel van die gezamenlijke winst vervolgens afzonderlijk zijn eigen nationale tarief toepassen.

In september 2004 is onder het NL voorzitterschap besloten tot het opzetten van een Werkgroep onder voorzitterschap van de Commissie. Deze werkgroep brengt de fiscaal technische aspecten van een gezamenlijke geconsolideerde heffingsgrondslag in kaart en is in november 2004 voor het eerst bijeengekomen. Verslagen van de werkgroep zijn raadpleegbaar via internet.

In de voorliggende mededeling doet de Commissie verslag van de voortgang die tot dusverre is geboekt en geeft zij aan welke onderwerpen nog uitstaan. Bij deze laatste horen onder andere het consolidatieproces, het vaststellen van een verdeelsleutel en het al dan niet optionele karakter van de CCCTB. De Commissie geeft aan dat veel werk is verzet, maar merkt tevens op dat de resterende onderwerpen zeer complex zijn. Het uiteindelijke resultaat zal afhankelijk zijn van de inzet van de lidstaten en van hun bereidheid om in te stemmen met afwijkingen van hun huidige stelsel. De Commissie vraagt politieke steun voor de ingezette koers.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)157
    5 april 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen