E050072
Laatste revisie: 05-02-2007

E050072 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot instelling van een GarantiefondsIn COM(2005)130PDF-document worden wijzigingen voorgesteld om de werking van het Europese Garantiefonds te verbeteren. Het huidige systeem wordt niet optimaal gebruikt omdat er ten eerste vaak sprake is van overallocatie van middelen aan het Garantiefonds, als gevolg van onzekere ramingen. Ten tweede worden in het huidige systeem meerdere overdrachten per jaar gedaan waarmee onnodige administratieve procedures gepaard gaan.

Met aanname van het onderhavige voorstel zal

 • Slechts een maal per jaar een overdracht plaatsvinden tussen de EU-begroting en het Garantiefonds;
 • Een afvlakkingmechanisme worden ingesteld om verhogende effecten tegen te gaan in geval van een wanbetaling op een zeer hoge verstrekte lening: de lening dient minimaal 100 miljoen euro te zijn en
 • De regeling zal meer transparant en nauwkeurig worden doordat de middelentoewijzing (stortingen van/naar het Garantiefonds) achteraf zal plaatsvinden (geschiedt nu vooraf).

Achtergrondinformatie is hieronder terug te vinden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)130PDF-document, d.d. 5 april 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Financiën.

Op 13 september 2005 heeft de commissie voor Financiën het voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Toetsing van het voorstel aan het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel valt positief uit. De Nederlandse regering geeft in fiche twee aan het voorstel echter niet te zullen steunen. De regering heeft drie bezwaren die overkoepelend negatieve gevolgen kunnen hebben op de Europese begroting:

 • A) 
  Doordat de toetsing van overdrachten achteraf zal worden uitgevoerd wordt het risico gelopen dat meer geld naar het Garantiefonds moet worden overgemaakt dat in eerste instantie was begroot. Indien de ex-ante toetsing blijft bestaan wordt dit risico niet gelopen en blijft het Nederlandse standpunt overeind dat vooraf bepaald moet zijn binnen welke (financiële) ruimte de leningen mogen worden verstrekt.
 • B) 
  Omdat nog slechts één overdracht in het jaar zal plaatsvinden (EU-begroting van/naar het Garantiefonds) bestaat het risico indien relatief grote uitgaven worden gedaan uit het garantiefonds- dat het Garantiefonds voor een lange(re) periode onvoldoende middelen heeft.
 • C) 
  Met het invoeren van het zogenoemde afvlakkingmechanisme gaat het beginsel van zorgvuldig begroten verloren. De regering vindt dat geleden verliezen zo snel mogelijk vereffend moeten worden met behulp van de EU-begroting en niet uitgesmeerd moeten worden over meerdere jaren.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 385[2]
  27 juni 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Garanties die de Unie verleent voor EIB-leningen, Euratom-leningen en macro-financiële leningen aan derde landen worden gedekt door de begroting van de Europese Unie. Het Garantiefonds is ingesteld om te voorkomen dat de begroting onder druk komt te staan bij het honoreren van garanties als debiteuren hun verplichtingen niet nakomen. Het Garantiefonds hanteert een streefwaarde van 9% van het totaalbedrag aan garantiestellingen. Als er minder middelen in het fonds aanwezig zijn dan deze streefwaarde dan moet het fonds worden aangevuld en als de middelen de streefwaarde overtreffen, worden de extra middelen geboekt als ontvangsten in de begroting.

Dit voorstel heeft tot doel om de voorzieningsregeling voor het Garantiefonds te wijzigen. De Commissie stelt dat door de huidige manier waarop het Garantiefonds gevoed wordt er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de allocatie budgettaire middelen. Bovendien zorgt de huidige voorzieningsregeling er ook voor dat - om de middelen in het Garantiefonds op peil te houden - er regelmatig overschrijvingen moeten worden gedaan hetgeen tot meer bureaucratie leidt dan volgens de Commissie nodig is.

De huidige regeling schrijft voor dat vooraf (ex ante) stortingen van/naar het Garantiefonds plaatsvinden. Het thans voorliggende voorstel houdt in dat er achteraf (ex post) gestort wordt en dan nog maar een keer per jaar.

Ook wordt er een "afvlakkingsmechanisme" voorgesteld om de overdracht vanuit de begroting naar het Fonds te temperen wanneer een groot bedrag aan garanties zou worden ingeroepen en de middelen in het Fonds niet toereikend zouden zijn. Op deze wijze worden verliezen gespreid over meerdere jaren.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)130
  5 april 2005

Behandeling Raad

Verordening (EG) nr. 89/2007PDF-document werd op 30 januari 2007 aangenomen door de raad en gepubliceerd in Pb EU L22 d.d. 31 januari 2007.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen