E040231
Laatste revisie: 05-08-2010

E040231 - Mededeling inzake het voorkomen en bestrijden van financiële wanpraktijken van ondernemingenIn COM(2004)611PDF-document presenteert de Commissie een mededeling inzake het voorkomen en bestrijden van financiële wanpraktijken als aanvulling op twee eerdere Actieplannen van de Commissie (' The Financial Services Action Plan ' (FSAP) en het ' Actieplan inzake vennootschapsrecht en corporate governance ' -zie E030166). De Commissie beoogt met onderhavige mededeling financiële en corporate wangedrag aan te pakken ook m.b.t. belastingfraude en wetshandhaving.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)611PDF-document, d.d. 27 september 2004

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 1 februari 2005 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissies voor Economische Zaken en Justitie.

Op 1 maart 2005 hebben de commissies voor Economische Zaken en Justitie de mededeling voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie EZ;Commissie voor Justitie - 35059/N/AB
  1 maart 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34965/KvD
  1 februari 2005

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt dat toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel in fiche 11 in beginsel positief is aangezien recente boekhoudschandalen, zoals Parmalat, grensoverschrijdende effecten hebben gehad; dit vraagt om een Europese aanpak. De regering vraagt zich echter af of sommige onderwerpen niet beter op nationaal niveau aangepakt kunnen worden (bijvoorbeeld interne controlesystemen).

De regering twijfelt t.a.v. de proportionaliteit van onderhavige mededeling. Zij is van mening dat het van belang is eerst bestaande maatregelen (bijvoorbeeld zoals die uiteengezet zijn in het Actieplan inzake vennootschapsrecht en corporate governance) te implementeren en te beoordelen alvorens er extra maatregelen geïntroduceerd worden. De regering stelt dat verdergaande maatregelen vooralsnog niet nodig zijn en dat deze nieuwe maatregelen juist 'kunnen leiden tot een verdere verzwakking van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat'. Bovendien ziet de regering gevaar voor overlapping met werkzaamheden van OESO op het gebied van corporate governance.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 343[11]
  8 november 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling is uitgebracht naar aanleiding van het boekhoudschandaal bij het Italiaanse zuivelbedrijf Parmalat.

De mededeling bevat een brede strategie om de vier "verdedigingslinies" tegen boekhoudschandalen te versterken:

 • de interne controlesystemen van de onderneming (waaronder ook de raad van commissarissen),
 • onafhankelijke audit van de financiële verslaggeving,
 • publiek toezicht
 • rechtshandhaving

De mededeling is een aanvulling op het eerder gepresenteerde Actieplan Financiële Diensten en het Actieplan Corporate Governance en Vennootschapsrecht.

In aanvulling op de actiepunten uit deze Actieplannen stelt de Commissie voor de transparantie inzake "special purpose vehicles" (bv. dochterondernemingen van grote bedrijven die speciaal worden opgericht om financieringsactiviteiten te verrichten) en de "offshore financial centres" te vergroten en vraagt zich af of de transparantie op de obligatiemarkt voldoende is.

Daarnaast suggereert de Commissie meer informatie-uitwisseling op het gebied van de vennootschapsbelasting met derde landen, waardoor belastingsystemen beter inzicht kunnen verschaffen in complexe ondernemingsstructuren. Onderwerpen die in dat kader worden genoemd zijn onder andere fraudepatronen bij complexe ondernemingsstructuren gemeenschappelijk maken en gezamenlijke onderzoeken promoten, het uitwisselen van informatie met niet EU-landen promoten (m.n. met zogenoemde tax havens), technische bijstand aanbieden en betrokkenheid creëren.

Tot slot doet de Commissie een aantal voorstellen ter verbetering van de strafrechtelijke samenwerking en uitwisseling van informatie op het terrein van de bestijding van organisatiecriminaliteit. Deze voorstellen sluiten deels aan bij bredere, al bestaande initiatieven in de derde pijler.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)611
  27 september 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen