E040028
Laatste revisie: 05-08-2010

E040028 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Een interne markt zonder belemmeringen op het gebied van de vennootschapsbelasting: verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende uitdagingenIn "Een interne markt zonder belemmeringen op het gebied van de vennootschapsbelasting: verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende uitdagingende" evalueert de Europese Commissie de tot nu toe behaalde resultaten en hoe in de toekomst de uitvoer kan worden verbeterd/gerealiseerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2003)726PDF-document, d.d. 24 november 2003

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 17 februari 2004 besloten de mededeling door te verwijzen naar de commissies Economische Zaken, Justitie en Financiën. Gelet op de samenhang met eerder gepubliceerde en doorverwezen initiatieven van de Europese Commissie (namelijk "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie - een Actieplan" (E030166), de ontwerp richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (E030163) en Voorstel tot wijziging van de Richtlijn 90/434/EEF van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten (E030208)) zou de commissie ESO een coördinerende rol vervullen bij het voorbereidend onderzoek met betrekking tot deze voorstellen.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland heeft reeds aangegeven positief te staan tegenover de strategie van de Europese Commissie betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting. Aangezien het een mededeling betreft waarin de Europese Commissie rapporteert over de stand van zaken van de strategie is in fiche 6 geen sprake van een toetsing aan het subsidiartiteits- of proportionaliteitsvereiste.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 305[6]
    9 februari 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De hervorming van de vennootschapsbelasting in de Europese Unie speelt een zeer belangrijke rol bij het realiseren van de doelstelling van Lissabon (meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld in 2010). De Europese Commissie heeft in 2001 dan ook voorgesteld de belastinggerelateerde inefficiënties en belemmeringen voor grensoverschrijdende economische bedrijvigheid in de interne markt weg te nemen. Hierbij werd gekozen voor een tweeledige strategie: doelgerichte oplossingen voor onmiddellijke actie en langere termijn perspectieven.

In COM(2003)726PDF-document "Een interne markt zonder belemmeringen op het gebied van de vennootschapsbelasting: verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende uitdagingende" evalueert de Europese Commissie de tot nu toe behaalde resultaten en hoe in de toekomst de uitvoer kan worden verbeterd/gerealiseerd.

Een belangrijke conclusie in deze mededeling betreft de houding van de lidstaten en de rol van het Europese Hof van Justitie. Gezien de nationale (financiële) belangen die gepaard gaan met hervorming van de vennootschapsbelasting nemen de lidstaten een weigerachtige houding aan. Daarentegen zijn er vele juridische ontwikkelingen in de Europese belastingsfeer; De beslissingen van het Hof van Justitie zijn echter niet altijd even bevorderlijk voor de interne markt, aangezien bij bepaalde uitspraken de lidstaten soms de neiging hebben de nationale regels op een andere manier te herzien. Een combinatie van deze twee elementen (toename van Europese Arresten en weinig constructieve houding van de lidstaten) noopt de Europese Commissie tot het ontplooien van initiatieven om actief overleg tussen de lidstaten over belangrijke fiscaalrechtelijke kwesties te bevorderen en op een meer constructieve manier de bredere gevolgen van de jurisprudentie van het Hof in richtsnoeren te ontwikkelen.

Op de korte termijn wordt aangedrongen op de unanieme aanname van de gewijzigde fusierichtlijn (90/434/EEF ) en de gewijzigde moeder-dochterrichtlijn (90/435/EC). De werkzaamheden op de langere termijn verlopen ietwat traag. Dit is met name te wijten aan de hierboven genoemde inzet van de lidstaten. Wel wordt technische en ervaringsgenererende vooruitgang verwacht middels het opzetten van een proef met het midden- en kleinbedrijf ("Home State Taxation").Voorts wordt geopperd dat een vorm van versterkte samenwerking inzake hervorming van de vennootschapsbelasting nuttig zal kunnen zijn voor een versnelling van het realiseren van de doelstellingen.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)726
    24 november 2003

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen