Dinsdag 24 november 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 20 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.Stand van zaken Tweede Kamerbehandeling Wijziging Verzamelwet Brexit (35595)

Bespreking

3.E200025

Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2020

Inbreng

5.Informeel videogesprek met uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Vestager

Mondelinge terugkoppeling door de commissievoorzitter

6.Interparlementaire commissievergadering AFET, 2 december 2020

Inventarisatie deelname

7.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Europese Raad inzake COVID-19 van 19 november 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferentie Raad Algemene Zaken van 17 november 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

8.PACE

Mondelinge terugkoppeling

10.Rondvraag


Korte aantekeningen