JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 22 en 23 september 2011 (EK, AY)21 oktober 2011
hoort bij ... E110049 - Verordening teneinde te voorzien in de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden
E110041 - Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering
E110029 - Voorstel voor een richtlijn over het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijke procedures
E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
E110026a - Voorstel voor een besluit inzake de ondertekening van de overeenkomst tussen de EU en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR)
E110026 - Voorstel voor een besluit inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR)
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie