E190001
Laatste revisie: 12-07-2019

E190001 - Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese UnieDe Europese Commissie heeft op 23 oktober 2018 een MededelingPDF-document gepubliceerd over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie. De Commissie stelt hierin voor hoe zij haar toekomstige werkzaamheden wenst aan te passen in het licht van de versterkte toepassing van de subsidiairiteits- en evenredigheidsbeginselen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 21 mei 2019 besprak de commissie de mededeling en besloot kennis te nemen van de huidige stand van zaken en het onderwerp opnieuw te agenderen wanneer daartoe aanleiding is.

Europees

Op 11 juli 2019 presenteerde de Europese Commissie een jaarverslagPDF-document over de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel en de betrekkingen met de nationale parlementen


Kerngegevens

volledige titel

COM(2018)703 Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie

document Europese Commissie

COM(2018)703PDF-document, d.d. 23 oktober 2018

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 21 mei 2019 besprak de commissie de mededeling en besloot kennis te nemen van de huidige stand van zaken en het onderwerp opnieuw te agenderen wanneer daartoe aanleiding is.

Op 15 januari 2019 besloot de commissie EUZA om de mededeling in behandeling te nemen en deze op een later moment opnieuw te agenderen. Zij verzoekt de staf met de Tweede Kamer op ambtelijk niveau af te stemmen of er eventuele gezamenlijke acties kunnen worden ondernomen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 15 mei 2019 werd het voorstel besproken tijdens een algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019.


Standpunt Nederlandse regering

Op 7 december 2018 ontving de Kamer een brief van de regering met daarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Mededeling.

De grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid voor de Mededeling wordt door de regering als positief beoordeelt. De Mededeling vloeit voort uit het EU-Verdrag betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en de regering ziet voor de Europese Commissie haar rol als hoedster van de Verdragen en

haar initiatiefrecht op dit gebied een taak weggelegd.

Naar de mening van de regering heeft het meerwaarde dat op het niveau van de Unie aandacht wordt besteed aan hoe de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid een grotere rol moeten spelen bij de beleidsvorming van de Unie. Daarom heeft de regering een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de Mededeling.

De voornemens van de Commissie in de Mededeling zijn volgens de regering geschikt om de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit in het EU-besluitvormingsproces te versterken en gaan naar de mening van de regering niet verder dan noodzakelijk. Daarom beoordeelt de regering ook de proportionaliteit van de Mededeling als positief.

De regering beschouwt het voorstel om een gemeenschappelijke beoordelingstabel voor subsidiariteit en proportionaliteit vast te stellen als interessant, maar is ook kritisch over het gebruik van een dergelijke tabel. De beoordeling van subsidiariteit en proportionaliteit is volgens de regering naast juridisch vooral ook een politieke beoordeling en zij vreest dat de ruimte voor nationale beoordeling van een voorstel hiermee wordt ingeperkt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2018 een MededelingPDF-document gepubliceerd over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie. De Commissie stelt hierin voor hoe zij haar toekomstige werkzaamheden wenst aan te passen in het licht van de versterkte toepassing van de subsidiairiteits- en evenredigheidsbeginselen. Zo is de Commissie voornemens te werken met een tabel voor het beoordelen van subsidiariteit en evenredigheid voor haar effectbeoordelingen en toelichtingen, maar ook in haar communicatie met de nationale parlementen.

Verder wil de Europese Commissie dat het Europees Parlement en de Raad ermee instemmen dat zij het subsidiariteits- en evenredigheidseffect van hun amendementen op de voorstellen van de Commissie zullen beoordelen; dat, op herhaald verzoek van de nationale parlementen, het kerst- en nieuwjaarsreces van de nationale parlementen niet meetelt voor de termijn van acht weken die geldt voor het indienen van adviezen over wetsvoorstellen van de EU; dat de transparantie van hun werkzaamheden (zoals de trilogen) wordt vergroot, zodat de betrokkenheid van de lokale en regionale overheden wordt versterkt, en tot slot te overwegen om de lokale en regionale autoriteiten bij de wetgevingsprocedure te betrekken.

Jaarverslag subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel en betrekkingen nationale parlementen

Op 11 juli 2019 presenteerde de Europese Commissie een jaarverslagPDF-document over de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel en de betrekkingen met de nationale parlementen


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 14 maart 2019 startte het Zweedse parlement een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over de Mededeling.

Op 15 februari 2019 stuurde de Duitse Bundesrat een briefPDF-document naar de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over de Mededeling.

Op 31 januari 2019 startte de Tsjechische Senaat een politiek dialoog met de Europese Commissie over de Mededeling.

Op 18 december 2018 stuurde de Poolse Senaat een opinie naar de Europese Commissie over de Mededeling.

Op 20 november 2018 stuurde de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een brief naar de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over de Mededeling.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen