Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 januari 2019
1. COSAC Voorzitterbijeenkomst, Roemenië, 20-21 januari 2019

De commissie bespreekt de ambtelijk geannoteerde agenda en stemt ermee in. Zij besluit om tijdens de sessie over procedurele zaken een opmerking te maken over de concept COSAC-programma's van januari en juni. Dit zal nog nader worden afgestemd met de vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in de delegatie.

2. Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie (d.d. 23 oktober 2018)

De commissie besluit om de Commissiemededeling in behandeling te nemen en deze op een later moment opnieuw te agenderen. Zij verzoekt de staf met de Tweede Kamer op ambtelijk niveau af te stemmen of er eventuele gezamenlijke acties kunnen worden ondernomen.

3. Brief inzake schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

De commissie besluit de brief van 10 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 13 en 14 december 2018; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brieven (21.501-20 en 21.501-02) voor kennisgeving aan te nemen.

5. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de mededelingen verzoekt de commissie de staf om de werkbezoeken aan Brussel en Parijs opnieuw onder de aandacht van de leden te brengen.
De griffier herinnert de aanwezige fracties aan de lopende procedure voor het vaststellen van de Europese prioriteitenlijst van de Eerste Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman