E160033
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-02-2017

E160033 - Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie BDO heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de beantwoording van de minister van 25 januari 2017 op 7 februari 2017 voor kennisgeving aangenomen.  

Europees

Op 24 oktober 2016 heeft de Italiaans Senaat middels een politieke dialoog aan de Europese Commissie laten weten het voorstel te ondersteunen. 


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad - Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector

document Europese Commissie

JOIN(2016)31PDF-document, d.d. 5 juli 2016

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

De commissie BDO heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de beantwoording van de minister van 25 januari 2017 op 7 februari 2017 voor kennisgeving aangenomen. 

Op 27 september 2016 is de brief van de commissie BDO met vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over het over EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector aan de minister verstuurd. 

Tijdens de vergadering van de commissie BDO op 13 september 2016 heeft de fractie van D66 aangegeven schriftelijke inbreng te leveren over het voorstel. 

Op 12 juli 2016 besloot de commissie voor Buitenlandse Zaken (BDO) om schriftelijke inbreng te leveren over het voorstel op 13 september 2016.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering zet zich in voor een geïntegreerde werkwijze van de EU voor het opbouwen van duurzame stabiliteit. Zo heeft zij een Security Sector Development (SSD) programma opgezet waarin de betrokkenheid van alle actoren, een lange termijnvisie, effectiviteit, accountability en flexibiliteit kernpunten zijn. Internationale samenwerking op deze punten vindt het kabinet belangrijk. De regering is betrokken bij de totstandkoming van de mededeling en zet zich in voor de implementatie ervan. Zij vindt het daarnaast belangrijk resultaten meetbaar te maken en te leren van eerdere lessen (zoals aangegeven in het werkdocument SWD(2016)221PDF-document). Volgens het kabinet zijn over het algemeen alle lidstaten positief over het voorstel en het proces. Zelf is zij ook positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van de mededeling. Financiële gevolgen heeft het voorstel als zodanig niet, maar de regering geeft wel aan dat er binnen de EU-begroting middelen gevonden dienen te worden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Begin juli 2016 verscheen deze gezamenlijke mededeling van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 'Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector'.

Deze gezamenlijke mededeling bevat elementen voor een kader als bedoeld in de conclusies van de Raad van mei 2015, inclusief richtsnoeren voor de EU-werkzaamheden op het gebied van capaciteitsopbouw ter ondersteuning van veiligheid en ontwikkeling. De mededeling is een uiting van de totaalaanpak van externe conflicten en crisissen doordat het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en alle andere relevante instrumenten voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB),

instrumenten voor extern optreden en spelers op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie erin worden samengebracht, zodat twee afzonderlijke EU-beleidsconcepten voor Security Sector Reform (SSR)-steun worden samengevoegd en geactualiseerd. De mededeling zal bijdragen tot de effectiviteit van de mondiale strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid en de Europese veiligheidsagenda.

Het kader dat wordt voorgesteld, geldt voor alle EU-actoren en -instrumenten, zal richtsnoeren bevatten voor de vaststelling, planning en/of invoering/uitvoering van alle SSR-gerelateerde instrumenten/programma's/projecten voor extern optreden van de EU en geldt in alle omstandigheden.

De overkoepelende doelstelling van dit EU-breed strategisch kader is ertoe bij te dragen dat landen stabieler worden en individuen zich veiliger voelen. Doel van het kader is daarom de effectiviteit van de EU te vergroten bij het bevorderen en ondersteunen van:

 • A. 
  de inspanningen van partnerlanden om de veiligheid van individuen en de staat te verzekeren; en
 • B. 
  de legitimiteit, het goed bestuur, de integriteit en de duurzaamheid van de veiligheidssector van partnerlanden.

Om dit te bereiken zijn de volgende zaken nodig (die in de mededeling worden voorzien van concrete ideeën en acties):

 • inzicht in de veiligheidssector in zijn ruimere context;
 • zorg voor ruime nationale zeggenschap;
 • oog voor het totaalbeeld;
 • systematische politieke en beleidsdialoog;
 • coördinatie van de EU-steun;
 • coördinatie met andere internationale spelers;
 • flexibel zijn en systemische lange termijn verandering in evenwicht brengen met onmiddellijke veiligheidsbehoeften;
 • monitoring en evaluatie;
 • risicobeheersing; en
 • optimaal gebruikmaken van de EU-deskundigheid inzake SSR.

De uitvoering van dit beleidskader zal regelmatig worden gemonitord en geëvalueerd. Elk jaar zal een interdepartementaal team van vertegenwoordigers van de EDEO en de Commissie, zo nodig met de hulp van externe consultants, de algemene betrokkenheid van de EU bij de veiligheidssector beoordelen in ten minste één prioritair land.


Behandeling Raad

In het kader van de geannoteerde agenda voor de Ontwikkelingsraad op 12 september 2016 geeft de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan dat de regering zich inzet om het voorstel een leidraad te maken voor de toekomst. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 24 oktober 2016 heeft de Italiaans Senaat middels een politieke dialoog aan de Europese Commissie laten weten het voorstel te ondersteunen. 

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen