E120002
Laatste revisie: 01-02-2012

E120002 - Groenboek: Herstructurering en anticipatie op veranderingen: uit de recente ervaring te trekken lessenHet doel van het gepubliceerde groenboek is de identificatie van succesvolle praktijken en beleidsmaatregelen op het gebied van herstructurering en aanpassing aan veranderingen. De resultaten zullen worden gebruikt voor het komende werkgelegenheidspakket en moeten bijdragen tot de verbetering van de verdere samenwerking tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, regeringen, lokale en regionale autoriteiten en de EU-instellingen. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het groenboek op 31 januari 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 17 januari 2012 heeft de Europese Commissie onderhavig groenboek gepubliceerd. De deadline voor het sturen van reacties is 30 maart 2012.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)7PDF-document, d.d. 17 januari 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het groenboek op 31 januari 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 17 januari 2012 een Europawijd publiek debat over de herstructurering van bedrijven en de anticipatie op veranderingen gelanceerd. Deze raadpleging loopt tot en met 30 maart 2012. Het doel is de identificatie van succesvolle praktijken en beleidsmaatregelen op het gebied van herstructurering en aanpassing aan veranderingen. De resultaten zullen worden gebruikt voor het komende werkgelegenheidspakket en moeten bijdragen tot de verbetering van de verdere samenwerking tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, regeringen, lokale en regionale autoriteiten en de EU-instellingen.

Het groenboek behandelt verschillende kwesties. Met name komen de volgende kwesties aan de orde:

  • Lessen uit de crisis - Zijn bestaande beleidsmaatregelen en praktijken passend? Wat zijn de succesfactoren en toekomstige uitdagingen? Hebben arbeidstijdverkortingsregelingen tijdens de crisis gewerkt en hoe hebben zij het hoofd kunnen bieden aan een blijvend zwakke vraag?
  • Economische en industriële aanpassing - Wat zijn de relevante randvoorwaarden en bestaande goede praktijken in verband met de toegang tot financiering ter begeleiding van structurele aanpassingen?
  • Aanpassingsvermogen van de bedrijven en inzetbaarheid van de werknemers - Is een anticipatieve aanpak het best? Is het misschien nodig om de bestaande richtsnoeren inzake herstructurering en de middelen voor de toepassing daarvan te actualiseren?
  • Het creëren van synergieën in het proces van industriële veranderingen - Hoe kunnen de synergieën tussen ondernemingen, lokale autoriteiten en andere lokale actoren worden verbeterd? Hoe kan opleiding worden ontwikkeld als een permanent element van het beheer van de menselijke hulpbronnen?
  • Rol van de regionale en lokale autoriteiten - Hoe kan de ondersteunende rol van de overheidsinstanties worden aangemoedigd, rekening houdend met de verschillende nationale tradities?
  • Gevolgen van herstructureringsacties - Wat kan door ondernemingen en werknemers gedaan worden om de werkgelegenheids- en sociale gevolgen van herstructureringen tot een minimum te beperken en welke rol kan het overheidsbeleid spelen bij het vergemakkelijken van deze veranderingen?

bron: persbericht Europese Commissie d.d. 17 januari 2012; 'Commissie lanceert debat over herstructurering van bedirjven: uit de crisis te trekken lessen'


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen