E100018
  ruit icoon
Laatste revisie: 30-10-2012

E100018 - Een digitale agenda voor EuropaDeze Agenda dient uiteindelijk te resulteren in een digitaal eengemaakte markt die duurzame economische en sociale voordelen creëert op basis van snel en ultra-snel internet en interoperabele toepassingen. Centraal in de Digitale Agenda staat de aanpak van een zevental probleemgebieden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

Op 15 juni 2010 heeft de commissie Economische Zaken (EZ) de mededeling over een Europese Digitale Agenda voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De mededeling is 19 mei 2010 gepubliceerd. De Raad Vervoer, Telecommunciatie en Energie van 31 mei 2010 heeft conclusies aangenomen over de Europese Digitale Agenda. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)245PDF-document, d.d. 19 mei 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 juni 2010 heeft de commissie EZ de mededeling over een Europese Digitale Agenda voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

De minister van Economische Zaken heeft op 7 oktober 2010 de kabinetsreactie op de Digitale Agenda voor Europa naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister gaat op verzoek van de Tweede Kamer uitvoerig in op de relatie tussen de Nederlandse prioriteiten op dit Europese dossier en de Nationale ICT-Agenda 2008-2011.


Standpunt Nederlandse regering

In de kabinetsreactie van 7 oktober 2010 concludeert de regering dat de Digitale Agenda op veel punten aansluit bij de nationale ICT-agenda 2008–2011. Alle prioriteiten uit de nationale agenda komen terug in de Europese agenda. De aangekondigde acties op Europees niveau vormen veelal een welkome aanvulling op het nationale beleid en het subsidiariteitsbeginsel wordt goed toegepast. Alleen aangaande het auteursrecht en vooral ten aanzien van open standaarden had Nederland meer ambitie willen zien. Bij het onderwerp breedband lijkt de Commissie weer meer te willen sturen dan Nederland voorstaat.

De mededeling van de Commissie bevat een paraplustrategie voor de komende vijf jaar. De hieruit voortvloeiende acties zullen te zijner tijd op hun merites beoordeeld moeten worden door het volgende kabinet. Het is ook aan een nieuw kabinet om De Digitale Agenda te integreren in en te positioneren ten opzichte van zijn ICT-beleid voor de komende regeerperiode.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 19 mei 2010 heeft de Commissie haar mededeling “Een Digitale Agenda voor Europa” gepubliceerd. Deze Agenda dient uiteindelijk te resulteren in een digitaal eengemaakte markt die duurzame economische en sociale voordelen creëert op basis van snel en ultra-snel internet en interoperabele toepassingen. Centraal in de Digitale Agenda staat de aan-pak van een zevental probleemgebieden:

  • Versnipperde digitale markten;
  • Gebrekkige interoperabiliteit;
  • Toenemende cybercriminaliteit en het gevaar van een tekort aan vertrouwen in netwerken;
  • Gebrek aan investeringen in netwerken;
  • Onvoldoende onderzoek en innovatie;
  • Gebrek aan digitale geletterdheid en digitale vaardigheden;
  • Gemiste kansen op het gebied van de aanpak van maatschappelijke problemen.

In de Digitale Agenda worden ten aanzien van deze probleemgebieden verschillende acties geformuleerd, waaronder voorgenomen voorstellen tot wetgeving, en worden verschillende prestatiedoelstellingen geformuleerd.


Behandeling Raad

De Raad Vervoer, Telecommunciatie en Energie van 31 mei 2010 heeft conclusies aangenomen over de Europese Digitale Agenda. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen