E090088
Laatste revisie: 14-07-2014

E090088 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft.Op 23 september 2009 heeft de Commissie voorstellen goedgekeurd voor een verordening tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten. Naast die verordeningen en opdat het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders (ESFT) effectief zou kunnen werken, zijn volgens de Commissie wijzigingen van de sectorale wetgeving noodzakelijk.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)576PDF-document, d.d. 26 oktober 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2010/78/EGPDF-document werd op 24 november 2010 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L331 van 15 december 2010. Deze dient voor 31 december 2011 geïmplementeerd te zijn. Hiertoe werd op 29 september 2011 een wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ingediend (zie kamerstukken in de serie 33021).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft op 3 november 2009 besloten het onderhavige voorstel in behandeling te nemen.

Op basis van nadere informatie over dit voorstel die besproken werd op 10 november 2009 werd het voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Er is nog geen BNC-fiche beschikbaar bij dit voorstel


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 23 september 2009 heeft de Commissie voorstellen goedgekeurd voor een verordening tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten. Naast die verordeningen en opdat het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders (ESFT) effectief zou kunnen werken, zijn volgens de Commissie wijzigingen van de sectorale wetgeving noodzakelijk. De gebieden waarvoor wijzigingen worden voorgesteld, kunnen ruwweg in de volgende

categorieën worden ingedeeld:

  • omschrijven van het geschikte toepassingsgebied van technische normen als extra

instrument voor toezichthoudende convergentie en met het oog op de ontwikkeling van één

enkel wetboek;

  • op passende wijze voorzien in de mogelijkheid voor de Autoriteit om geschillen op een

evenwichtige manier te beslechten, in die gebieden van de sectorale wetgeving waar reeds

gemeenschappelijke besluitvormingsprocedures bestaan; en

  • aanbrengen van algemene wijzigingen die gemeenschappelijk zijn voor de meeste

sectorale wetgeving en noodzakelijk zijn opdat de richtlijnen in de context van de nieuwe

Autoriteiten kunnen functioneren, bijvoorbeeld door de naam van de niveau 3-comités te

wijzigen in Autoriteiten en door te voorzien in passende kanalen voor de uitwisseling van

informatie.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)576
    26 oktober 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen