Eerste Kamer stelt Europese prioriteiten 2014 vastDe Eerste Kamer heeft haar Europese prioriteiten 2014 op 14 januari 2014 plenair vastgesteld. De prioritaire lijst voor 2014 bevat 14 Europese voorstellen, geselecteerd uit het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie. Deze lijst vormt het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer voor het komende jaar en bevat onder andere voorstellen over het hervormen van het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF, de toekomst van het BTW-systeem in de Europese Unie en het pakket arbeidsmobiliteit dat erop gericht zal zijn het vrije verkeer van personen binnen de EU te vergemakkelijken onder andere door middel van een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

De Eerste Kamer zal dit werkprogramma aanbieden aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. De regering zal worden verzocht om rekening te houden met de selectie, met het oog op tijdige en adequate informatievoorziening over deze Europese voorstellen aan de Eerste Kamer.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat voorkomt op de prioritaire lijst, zal het Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke Kamercommissie. Deze bepaalt op dat moment óf en hoe de wijze van behandeling vorm zal krijgen. Het staat daarbij niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen. Nadat is besloten het voorstel inhoudelijk te behandelen, zal een commissie de mogelijk in te zetten beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen. Daarbij kan ook worden gedacht aan schriftelijk overleg met de Nederlandse regering. Bij alle in deze lijst voorkomende onderwerpen zullen elektronische dossiers worden aangelegd op de Europapoort. Deze werkwijze sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden genomen door de Eerste Kamer.


Zie ook dossier E130050 over het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie


Deel dit item: