E190006
Laatste revisie: 29-05-2019

E190006 - Gezamenlijke mededeling EU-China: een strategische visieDe Europese Commissie heeft op 12 maart 2019 de gezamenlijke mededeling met een strategische visie voor China gepubliceerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 28 mei 2019 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (35.193, A) en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De commissie voor Buitenlandse Zaken en Gemeenschapszaken van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden heeft op 25 juli 2019 een opiniePDF-document aangenomen waarin het voorstel positief werd beoordeeld.


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijke mededeling aan het Europees parlement, de Europese Raad en de Raad: EU-China – Een strategische visie

document Europese Commissie

JOIN(2019)5PDF-document, d.d. 15 maart 2019

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 28 mei 2019 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 15 mei 2019 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord op de brief van 17 april 2019.

Op 9 april 2019 leverde de SP-fractie inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de mededeling.

De brief met vragen is op 17 april 2019 aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Op 26 maart 2019 besloot de commissie om de mededeling in behandeling te nemen en op 9 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Behandeling Tweede Kamer

Op 7 mei 2019 stuurde de commissie voor Buitenlandse Zaken een brief met een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019. In de brief worden er onder andere vragen gesteld over de EU-China top van 9 april 2019. Bij brief van 9 mei 2019 zijn de vragen beantwoord.

Op 2 april 2019 voerden de commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken een Algemeen Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken van 8 april 2019. Tijdens het Algemeen Overleg werd er gesproken over de aangenomen motie inzake aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in China en de EU-China top van 9 april 2019.

Op 21 maart 2019 dienden de leden van der Graaf en Omzigt tijdens het VSO Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 een motie in over aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in China. De motie werd aangenomen.

De commissie voor Europese Zaken heeft op 19 maart 2019 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de brief van 15 maart 2019 over de geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (21.501-20, AC). Hierin worden onder andere vragen gesteld over de Gezamenlijke Mededeling. Op 20 maart 2019 ontving de commissie een antwoord op de vragen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 maart 2019 ontving de Kamer de geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (21.501-20, AC) met daarin een kabinetsappreciatie van de Gezamenlijke Mededeling.

Het kabinet is van mening dat de Mededeling een goede basis biedt voor de EU-Chinatop in Brussel op 9 april 2019 waarbij de EU samenwerking zoekt met China wanneer dit de Europese belangen dient. Het kabinet geeft aan voorstander te zijn dat het EU-beleid ten aanzien van China regelmatig wordt geactualiseerd in het licht van nieuwe ontwikkelingen. Ook vindt het kabinet dat de EU een strategisch beleid ten aanzien van China moet voeren, waarbij de EU ambitie toont en niet naïef is. Volgens het kabinet heeft de Mededeling daarin de juiste balans en worden de actiepunten uit de Mededeling in algemene zin onderschreven. Wel plaatst het kabinet vooralsnog een kritische kanttekening bij het actiepunt ten aanzien van reciprociteit bij overheidsopdrachten omdat dit niet geheel in lijn is met wat Nederland voor ogen heeft.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 12 maart 2019 de gezamenlijke Mededeling EU-China: a strategic outlookPDF-document gepubliceerd. In deze Gezamenlijke Mededeling worden tien actiepunten naar voren gebracht die als leidraad kunnen dienen voor de betrekkingen van de EU met China.

De actiepunten hebben betrekking op diverse beleidsterreinen. Zo zijn er actiepunten die raken aan bevordering van vrede, veiligheid en de internationale rechtsorde, maar ook actiepunten op het gebied van economie, financiën, klimaat en (digitale) infrastructuur.

Met de tien actiepunten wordt voortgebouwd op de EU-Strategie voor China die in 2016 werd vastgesteld. Deze Strategie blijft de hoeksteen van het Europese beleid richting China.


Behandeling Raad

Op 3 mei 2019 ontving de Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse zaken van 13 mei 2019 (21.501-02, AO) met daarin een appreciatie over de slotverklaring bij de EU-China top van 9 april 2019.

Op 22 maart 2019 is tijdens de Europese Raad de mededeling besproken en de EU-China top van 9 april 2019 voorbereid.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De mededeling wordt behandeld door de commissie voor Internationale handel (INTA). Daarnaast zijn de commissie voor buitenlandse zaken (AFET), de commissie voor ontwikkelingssamenwerking (DEVE), de commissie voor economische en monetaire zaken (ECON), de commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), de commissie voor industrie, onderzoek en energie (ITRE) en de commissie voor transport en toerisme (TRAN) aangesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De commissie voor Buitenlandse Zaken en Gemeenschapszaken van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden heeft op 25 juli 2019 een opiniePDF-document aangenomen waarin het voorstel positief werd beoordeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen