E150011
  klaver icoon
Laatste revisie: 09-07-2018

E150011 - Commissiemededeling: Betere regelgeving voor betere resultaten - Een EU-agendaHet pakket Betere Regelgeving voor Betere Resultaten is een uitgebreid pakket met hervormingen die de gehele beleidscyclus betreffen. De Commissie wil de openheid en transparantie in de besluitvorming van de EU bevorderen, de kwaliteit van nieuwe wetgeving verbeteren en de voortdurende en systematische herziening van bestaande EU-wetgeving bevorderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

Op 9 februari 2016 heeft de commissie Europese Zaken het antwoord van de Europese Commissie van 2 februari 2016 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 3 juli 2018 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een resolutiePDF-document aan inzake de rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)215PDF-document, d.d. 19 mei 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 februari 2016 heeft de commissie Europese Zaken het antwoord van de Europese Commissie van 2 februari 2016 voor kennisgeving aangenomen.

Op 2 februari 2016 stuurde de Europese Commissie antwoord op de vragen van de SP-fractie die op 9 oktober 2015 zijn verstuurd.

Op 17 november 2015 heeft de commissie het antwoord van minister Koenders over 'Betere regelgeving' besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft met zijn brief van 3 november 2015 antwoord gegeven op de vragen van de SP-fractie over de mededeling en het inter-institutioneel akkoord over 'Betere regelgeving'.

Op 22 september 2015 hebben de leden van de SP-fractie in de commissie voor Europese Zaken inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie. De brief aan de regering met vragen van de SP-fractie over onder andere de democratische keuzevrijheid van de mededeling, toetsing van betere regelgeving en de stand van zaken omtrent het interinstitutioneel werd op 6 oktober 2015 verstuurd. De vragen aan de Europese Commissie zijn op 9 oktober 2015 verstuurd.

Op 30 juni 2015 heeft de commissie voor Europese Zaken besloten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie over de mededeling. De inbrengdatum wordt na de zomer vastgesteld, in afwachting van een technische briefing die de Tweede Kamer hierover zal organiseren en waaraan ook Eerste Kamerleden kunnen deelnemen. Deze technische briefing heeft plaatsgevonden op 3 september 2015.

De commissie Europese Zaken besloot op 16 juni 2015 de commissiemededeling te agenderen voor procedure op 30 juni 2016.

Op 26 mei 2015 heeft de gecombineerde vergadering van de commissies Immigratie & Asiel/ JBZ-Raad en Europese Zaken besloten naar aanleiding van de wekelijkse lijst met nieuwe Europese voorstellen een besluit over het eventueel in procedure nemen van het onderhavige voorstel aan te houden tot de volgende vergadering van de commissie Europese Zaken.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Economische Zaken heeft in een schriftelijk overleg, vastgesteld op 22 januari 2016, over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst voor de raad voor Concurrentievermogen onder andere vragen gesteld over de relatie tussen 'Innovation Deals' en Betere Regelgeving.

De commissie Europese Zaken heeft een schriftelijk overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken over de geannoteerde agenda voor de raad Algemene Zaken van 18 januari 2016, waarin onder andere het interinstitutioneel akkoord (IIA) Betere Regelgeving aan bod komt.

Door verschillende leden van de Tweede Kamer zijn op 18 november 2015 moties ingediend over de commissiemededeling. Op 24 november 2015 heeft de Tweede Kamer gestemd over deze moties en zijn vier van de vijf moties aangenomen.

Op 18 november 2015 heeft de vaste commissie voor Europese Zaken in een algemeen overleg de commissiemededeling in combinatie met de mededeling voor een inter-institutioneel akkoord over betere regelgeving en de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 november 2015 besproken. Dit algemeen overleg is de voortzetting van het algemeen overleg gevoerd op 4 november 2015.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 12 november 2015 aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over het Inter-institutioneel Akkoord en de commissiemededeling over betere regelgeving.

Op 10 november 2015 vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken van 17 en 18 november 2015. Uiteindelijk is er niet gesproken over Betere regelgeving.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft in zijn brief van 2 november 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de mededeling 'Betere regelgeving'. Hij licht toe dat het kabinet de nadruk wil leggen op toekomstbestendige regelgeving gericht op de maatschappelijke en technische ontwikkelingen van onze samenleving.

Tijdens een algemeen overleg op 4 november 2015 heeft de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer de Commissiemededeling besproken in het kader van de brief over Betere Regelgeving van minister Koenders van 29 juni 2015.

Naar aanleiding van de geannoteerde agenda van 17 september 2015 voor de Raad voor Concurrentievermogen gehouden op 1 oktober 2015 heeft de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer op 21 september 2015 vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over Betere Regelgeving. Op 24 september 2015 heeft de minister de vragen beantwoord over onder andere de betrokken lidstaten bij het proces, welke regels er afgeschaft worden en ongewenste deregulering.

De Tweede Kamer heeft op 3 september 2015 een (besloten) technische briefing georganiseerd over de Commissiemededeling.

Op 1 juli 2015 heeft er bij de Tweede Kamer een technische briefing plaatsgevonden over de Comissiemededeling.

Ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken van 23 en 24 juli 2015 heeft de commissie voor Europese Zaken een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister voor Buitenlandse Zaken. Op 20 juli 2015 werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld. Naar verwachting zal tijdens de Raad Algemene Zaken een terugkoppeling worden gegeven door het voorzitterschap van de eerste besprekingen over het inter-institutioneel akkoord met vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Commissie. Het kabinet is voorstander van reductiedoelstellingen die meetbaar en inzichtelijk zijn en zet zich daar in de Raad voor in. De mogelijkheden om de directe rol van nationale parlementen te vergroten via het akkoord zijn beperkt aangezien het een overeenkomst tussen de instellingen betreft.

Ter voorbereiding op de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 juli 2015 heeft de commissie voor Economische Zaken vragen gesteld omtrent de stand van zaken van de besprekingen over het inter-institutioneel akkoord. Het verslag van een schriftelijk overleg werd op 20 juli 2015 vastgesteld.

Tijdens de procedurevergadering van 2 juli 2015 heeft de commissie Europese Zaken besloten het voorstel te agenderen voor een rondetafelgesprek. Aan dit gesprek hebben betrokkenen uit het bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties deelgenomen. Eveneens is er een gesprek gevoerd met een academisch expert op het gebied van EU-impact assessments. Het voorstel Betere Regelgeving wordt daarnaast betrokken bij het werkbezoek aan Brussel op 21 september 2015. Tot slot is het voorstel geagendeerd voor een algemeen overleg dat op 4 november 2015 heeft plaatsgevonden.

In een brief van 29 juni 2015 geeft de minister van Buitenlandse Zaken een update van de voorgenomen actiepunten en de bereikte resultaten met betrekking tot de voortgang van de aan de Betere Regelgeving agenda voorafgaande Nederlandse subsidiariteitsexercitie. De subsidiariteitsexercitie is succesvol geweest en Nederlandse principes zijn overgenomen in EU-besluitvormingsprocedures.

De Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken heeft op 16 juni 2015 een algemeen overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan de Raad Algemene Zaken van 23 juni 2013. Voor dit overleg stond onder andere de commissiemededeling 'Betere regelgeving voor betere resultaten' geagendeerd.

Op 11 juni 2015 besloot de commissie Europese Zaken tijdens de procedurevergadering dat ten behoeve van de eigen appreciatie van het EU-voorstel een technische briefing van experts van de regering, de Europese Commissie en het EP te organiseren over diverse aspecten van het onderhavige voorstel; - de minister van Buitenlandse Zaken te herinneren aan zijn toezegging om een reguliere update te geven van de voorgenomen actiepunten en de bereikte resultaten met betrekking tot voortgang van de aan de ‘beter regulation’ agenda voorafgaande Nederlandse ‘subsidiariteitsexercitie’, zoals toegezegd op 7 oktober 2013, en hierover voor het zomerreces maar uiterlijk 30 juni 2015 a.s. een brief naar de Kamer te sturen ter behandeling op de eerstvolgende procedurevergadering van 2 juli 2015; - op basis van appreciatie van de regering in het BNC fiche en informatie uit de briefing, te besluiten tot verdere behandeling op de eerstvolgende procedurevergadering; - en vooruitlopend hierop reeds na het zomerreces een gesprek in te plannen met de eerstverantwoordelijk Eurocommissaris, Frans Timmermans.

Ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken van 21 april 2015 hebben enkele fracties vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over het inter-institutioneel akkoord beter wetgeven. Het verslag schriftelijk overleg is op 17 april 2015 vastgesteld. Er zijn onder meer vragen gesteld over de rol van nationale parlementen en transparantie en daarnaast wordt gevraagd naar waar al overeenstemming over is bereikt in de Raad met gelijkgestemde landen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 juni 2015 stuurde de regering haar kabinetsappreciatie van de mededeling over Betere Regegeving en het nieuwe Interinstitutionele Akkoord Betere Regelgeving naar het parlement via een BNC-fiche. Het kabinet vindt het van groot belang dat de kwaliteit van regelgeving verder wordt verbeterd, (toekomstige) regeldruk zoveel mogelijk wordt verminderd en voorkomen, en dat stakeholders nauw betrokken kunnen zijn in de fase waarin regelgeving wordt voorbereid, zonder dat daarbij de doorlooptijden van besluitvormingsprocessen over Europese regelgeving onnodig worden verlengd. Het kabinet is voorstander van een ambitieuze Europese Betere Regelgeving agenda. Ook is het kabinet voorstander van het nieuwe Interinstitutionele Akkoord.

Een uitgebreide omschrijving van het Nederlandse standpunt ten aanzien van het voorstel en de Commissiemededeling wordt rond 26 juni 2015 aan beide Kamers verzonden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De doelstelling voor betere regelgeving is door Jean-Claude Juncker reeds gesteld in 2014 als onderdeel van de politieke richtlijnen voor de Europese Commissie, met name ter bevordering van banen, groei en investeringen. Eerste vicevoorzitter, Frans Timmermans, is vervolgens belast met het ontwikkelen van het pakket dat nu voorligt: Betere regelgeving voor betere resultaten - Een EU-agenda. Het is een uitgebreid pakket met hervormingen die de gehele beleidscyclus betreffen. De Commissie beoogt ermee de openheid en transparantie in het besluitvormingsproces van de EU te bevorderen, de kwaliteit van nieuwe wetgeving te verbeteren door middel van betere effectbeoordelingen van ontwerpwetgeving en -wijzigingen, en de voortdurende en systematische herziening van bestaande EU-wetgeving te bevorderen. Onder de voorgestelde maatregelen bevinden zich onder andere meer transparantie en overleg door publieke toetsing en input, het versterken van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) en het instellen van een nieuwe raad voor regelgevingstoetsing voor verbeterde effectbeoordelingen en kwaliteitscontrole.

De meeste aspecten van het pakket zullen door de Commissie worden uitgevoerd in haar eigen voorbereiding en evaluatie van wetgeving en in samenwerking met het Europees Parlement en de Raad. Voor het gezamenlijk engagement van de EU-instellingen zal de Commissie met het Parlement en de Raad onderhandelen over een nieuw inter-institutioneel akkoord (IIA) over betere wetgeving. De Commissie zou de onderhandelingen van het IIA voor het eind van 2015 willen afronden.

Meer kerndocumenten rondom het thema 'beter regelgeven' zijn te vinden op een speciale pagina van de Europese Commissie


Behandeling Raad

Op 7 maart 2017 besprak de Raad Algemene Zaken de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het interinstitutioneel akkoord (IIA) Beter Wetgeven.

De raad voor Concurrentievermogen besprak op 26 en 27 mei 2016 de conceptconclusies over betere regelgeving aangaande het concurrentievermogen.

De raad Algemene Zaken besprak op 16 februari 2016 de stand van zaken inzake het interinstitutioneel akkoord (IIA) Betere Regelgeving.

Tijdens de raad Algemene Zaken van 18 januari 2016 is de evaluatie van het interinstitutioneel akkoord (IIA) Betere Regelgeving aan bod gekomen.

Op 15 december 2015 bereikte de raad Algemene Zaken een politiek akkoord over het interinstitutioneel akkoord inzake betere regelgeving.

De raad voor Concurrentievermogen heeft op 30 november en 1 december 2015 van gedachte gewisseld over het onderwerp 'Beter regel geven' naar aanleiding van de achtergrondnotitie van het Luxemburgs voorzitterschap.

Op 17 en 18 november 2015 heeft de Raad Algemene Zaken van gedachte gewisseld over het Interinstitutioneel Akkoord over betere regelgeving.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 13 oktober 2015 heeft het voorzitterschap de Raad meegedeeld dat het interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie dichtbij is. Er is gesproken over de institutionele balans waarin ook aangegeven is dat het interinstitutioneel akkoord de positie van de Europese Raad niet zal aantasten.

In de geannoteerde agenda van 17 september 2015 voor de Raad voor Concurrentievermogen gehouden op 1 oktober 2015 spreekt het kabinet zich positief uit over de gedachtewisseling tussen het voorzitterschap en de Raad om de Europese agenda voor betere regelgeving in het kader van de interne markt te bespreken. Daarnaast pleit het kabinet voor vermindering van regeldruk in de sectoren die hierdoor het meest belast worden, een gezamenlijk en onafhankelijk impact assessment board van de drie instellingen en de verzekering van toekomstbestendige regelgeving voor ontwikkelingen, zoals drones, big data en e-commerce.

Op 14 september 2015 is de Raad Algemene Zaken ter voorbereiding op de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2015 bijeen gekomen. In de geannoteerde agenda van de Raad is opgenomen dat het Nederlandse kabinet er voorstander van is om de bespreking van de voornemens van de Europese Commissie, zoals in haar 'Letter of Intent', vast te leggen in het interinstitutioneel akkoord betere regelgeving.

Tijdens de informele Raad Algemene Zaken van 23 en 24 juli 2015 heeft het Luxemburgse voorzitterschap een terugkoppeling gegeven over de eerste gespreksrondes tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over het interinstitutioneel akkoord betere regelgeving.

Op 25 juni 2015 gingen de onderhandelingen van start tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie over het interinstitutioneel akkoord betere regelgeving. Het inkomende Luxemburgse voorzitterschap heeft het pakket voor betere regelgeving geagendeerd in de Raad voor Concurrentievermogen in oktober.

De Raad Algemene Zaken heeft op 23 juni 2015 gesproken over de voorbereiding van de Europese Raad op 25 en 26 juni 2015. De Raad Algemene Zaken zal een oriëntatiedebat over het pakket 'beter regelgeven' houden. Dit is de eerste bespreking na de presentatie van het pakket door de Commissie in mei. Naar verwachting zal gesproken worden over de inzet van de Raad bij aanstaande onderhandelingen met de Commissie en het Europees Parlement over het voorstel voor een inter-institutioneel akkoord betere regelgeving. Tijdens de Europese Raad is de mededeling niet inhoudelijk besproken.

In de geannoteerde agenda van 12 juni 2015 voor de Raad Algemene Zaken van 23 juni 2015 laat het kabinet weten positief te zijn over de wijze waarop Raadsconclusies in het voorstel 'Betere regelgeving' zijn vertaald. Echter, er zijn wel verbeterpunten mogelijk onder meer ten aanzien van transparantie en omzettingstermijnen voor EU-wetgeving. Nadere toelichting is wenselijk. Het kabinet ziet graag dat er spoedig overeenstemming kan worden bereikt over het voorstel tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het kabinet hoopt op afwikkeling van het voorstel onder Luxemburgs voorzitterschap.

De Raad Algemene Zaken op 21 april 2015 heeft, in aanwezigheid van de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie gesproken over de raadsprioriteiten voor de herziening van het Interinstitutioneel akkoord (IIA) 'beter wetgeven'. Binnen de Raad is overeenstemming bereikt over de prioriteitstelling van de Raad ten aanzien van de herziening van het IIA. De prioriteiten bestaan uit programmering, betere regelgeving en gedelegeerde handelingen.

Op 17 maart 2015 kwam het onderwerp 'beter regelgeven'wederom aan bod tijdens de Raad Algemene Zaken. Tijdens de bespreking kwamen de prioriteitstelling van de Raad en de vastlegging van deze prioriteiten in de herziening van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) aan de orde. Verschillende lidstaten benadrukten dat de Raad en het Europees Parlement op gelijke voet in een vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij de voorbereiding van het Commissie Werkprogramma, een punt waarop ook Nederland heeft ingezet.

Andere Nederlandse prioriteiten voor de herziening van het IIA beter wetgeven zijn:

  • betere regelgeving,
  • gedelegeerde handelingen,
  • nationale parlementen,
  • transparantie,
  • trilogen en
  • een omzetting van richtlijnen

De Raad Algemene Zaken van 10 februari 2015 heeft gesproken over het Werkprogramma van de Europese Commissie (CWP) en de procedure voor jaarlijkse en meerjarige programmeringen wetgevingsplanning. Voor het eerst werd de Raad door de Commissie betrokken bij de voorbereiding van het CWP. De RAZ heeft conclusies aangenomen over toekomstige betrokkenheid van de Raad bij de voorbereiding van het CWP en daarin onder meer gewezen op de noodzaak dat de Commissie de Raad tijdig en uitvoerig informeert. Nederland heeft zich hier met anderen sterk voor gemaakt. Van belang is dat de Raad tot een gemeenschappelijk standpunt komt ten aanzien van een procedure voor jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning.

Tevens is van belang dat de Raad in de aanloop naar de herziening van het interinstitutioneel akkoord 'beter wetgeven' de eigen prioriteiten vaststelt. Nederland, Finland en Denemarken hebben daartoe tijdens de Raad een non-paper gepresenteerd dat aansluit bij de uitkomsten van de onder het Italiaanse voorzitterschap georganiseerde Friends of Presidency. Het non-paper omvat voorstellen voor een procedure voor jaarlijkse programmering en wetgevende planning, de rol van nationale parlementen in het Europees besluitvormingsproces, betere regelgeving, transparantie, gedelegeerde handelingen, trilogen en omzetting van richtlijnen. Verscheidene lidstaten steunen de voorstellen in het non-paper. Het voorzitterschap zal op korte termijn voorstellen doen om tot een Raadsstandpunt te komen ten aanzien van de herziening van het inter-institutioneel akkoord «beter wetgeven».

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 3 juli 2018 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een resolutiePDF-document aan inzake de rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie.

Het Europees Parlement heeft op 9 maart 2016 haar akkoord gegeven over het Interinstitutioneel Akkoord over betere regelgeving.

Op dinsdag 8 maart 2016 besprak het Europees Parlement het Interinstitutioneel Akkoord over betere regelgeving.

Op 25 juni 2015 gingen de onderhandelingen van start tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie over het interinstitutioneel akkoord betere regelgeving. Het inkomende Luxemburgse voorzitterschap heeft het pakket voor betere regelgeving geagendeerd in de Raad voor Concurrentievermogen in oktober.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Zweedse Riksdag heeft op 10 november een uitspraak gedaan over de agenda voor 'betere regelgeving'.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

VNO-NCW en MKB- Nederland laten op 14 januari 2016 in een artikel weten dat zij blij zijn met de focus van het Nederlands voorzitterschap op de agenda voor betere regelgeving.

Tijdens een conferentie over subsidiariteit op 17 november 2015 heeft de Raad van Europese gemeenten en regio's (CEMR) drie voorstellen gepresenteerd inzake betere regelgeving.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Huis van de Nederlandse Provincies hebben in september 2015 een rapport uitgebracht getiteld ''Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving'', waarin zij een overzicht geven van knelpunten inzake de toepassing van EU-regelgeving in de (Europese) regio's.


Alle bronnen