E140019
  klaver icoon
Laatste revisie: 02-12-2014

E140019 - Gezamenlijke mededeling: aspecten van een EU-strategie voor de openbare veiligheid in Midden-Amerika en het Caribisch gebiedDeze mededeling is bedoeld om input te geven voor een samenhangende en gecoördineerde EU strategie inzake openbare veiligheid in Midden-Amerika en het Caribisch gebied, met bijzondere aandacht voor de bescherming van de mensenrechten en de stimulering van hervormingen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De minister van Buitenlandse Zaken reageerde op 21 november 2014 op de nadere vragen van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 oktober 2014. De commissies bespraken de reactie van de minister op 2 december 2014 en namen deze voor kennisgeving aan.

Europees

De Raad van de Europese Unie heeft op 30 juli 2014 de Europese strategie voor openbare veiligheid in Midden-Amerika en het Carbisich gebied vastgesteld. Een gemeenschappelijk actieplan waarover onderhandeld is, kan gepresenteerd worden tijdens de volgende Top tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in juni 2015.


Kerngegevens

document Europese Commissie

JOIN(2014)21PDF-document, d.d. 19 mei 2014

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissies BDO + KOREL bespraken de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken van 21 november 2014 op 2 december 2014 en namen deze voor kennisgeving aan.

De minister van Buitenlandse Zaken reageerde op 21 november 2014 op de nadere vragen van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 oktober 2014.

De brief aan de regering met nadere vragen werd op 7 oktober 2014 verzonden. In de brief verzoeken de commissies de regering onder meer waar de prioriteiten van de regering liggen in EU-verband ten aanzien van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarnaast vragen de commissies u nader in te gaan op de consequenties van de veiligheidssituatie in Midden-Amerika en het Caribisch gebied voor Nederland.

De minister van Buitenlandse Zaken reageerde op 19 september 2014 op de vragen van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 juli 2014. De commissies bespraken de reactie op 23 september 2014 en besloten nadere vragen te stellen aan de regering.

De commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Koninkrijksrelaties (KOREL) besloten op 8 juli 2014 een brief te sturen aan de minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van het BNC-fiche over deze mededeling. De brief werd op 22 juli 2014 verzonden.

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) besloot op 1 juli 2014 op verzoek van het Lid Ganzevoort (GroenLinks) dat er een gezamenlijke vergadering belegd wordt van de commissie BDO met de commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) om het BNC-fiche en de commissiemededeling te bespreken.

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) besloot op 27 mei 2014 de mededeling in behandeling te nemen en te agenderen voor procedure na ontvangst van het Nederlands regeringsstandpunt (BNC-fiche).


Behandeling Tweede Kamer

Voorafgaand aan de raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2014 vond een schriftelijk overleg plaats waarbij ook de onderhavige mededeling betrokken werd. De leden van de VVD-fractie hebben gevraagd naar het standpunt van de regering ten aanzien van de relatie tussen veiligheidsbeleid en nationale ontwikkelingsprocessen en wat de regering zich voorstelt bij 'ruimte voor bevolkingsparticipatie'. De minister van Buitenlandse Zaken reageerde op 17 juli 2014 en laat onder andere weten dat in de samenwerking tussen regionale instellingen en betrokken landen rekening moet worden gehouden met de capaciteit, de prioriteiten en de wettelijke mandaten van de betrokken landen. Om de veiligheid van burgers ("citizen security") te waarborgen is burgerparticipatie noodzakelijk. De relatie tussen veiligheidsbeleid en nationale ontwikkelingsprocessen kan vorm gegeven worden door samenwerkingsactiviteiten. Deze activiteiten worden door regeringen en de gemeenschappen die zij dienen uitgevoerd om sociaal- economische ontwikkeling te stimuleren en geweld te verminderen.

Concrete voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten zijn:

 • het stimuleren van professionele opleiding en ondernemerschap als een manier om mensen aan een baan te helpen en alternatieven voor misdaad te bieden;
 • verzoenings-, herintegratie- en resocialisatieprojecten;
 • de ontwikkeling van alternatieven voor gevangenisstraffen voor kleinere misdaden.

De commissie voor Buitenlandse Zaken besloot op 3 juli 2014 dat het BNC-fiche over deze commissiemededeling zal worden betrokken bij het schriftelijk overleg voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken van juli 2014.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering verwelkomt de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger (HV) waarmee bouwstenen worden aangeleverd voor de uitwerking van een Veiligheidsstrategie voor Midden-Amerika en het Caribisch gebied in nauwe samenwerking met de betrokken landen en partners in de regio. De strategie is voor Nederland zowel van belang vanwege de lange historische betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de regio, de samenwerking in OAS verband en niet in de laatste plaats gezien de positie van de Koninkrijksdelen.

De regering onderschrijft onder andere de - overigens summiere - risicoanalyse, waarbij onder meer verwezen wordt naar recente rapporten van United Nations Development Programme (UNDP) en de Organization of American States (OAS) inzake onveiligheid en drugsproblematiek in de regio. Nederland ondersteunt ook de inzet op politieke dialoog, het werken aan effectieve hervormingen op het terrein van openbare veiligheid, en met name de nadruk op het versterken van instituties en het ondersteunen van overheden in hun inspanningen om ruimte te geven aan bevolkingsparticipatie.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Unie heeft banden met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via een breed strategisch partnerschap dat werd hernieuwd en versterkt tijdens de jongste top van de EU en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) die in januari 2013 in Santiago de Chile werd gehouden. De twee regio's onderhouden politieke, economische en sociale betrekkingen van ongeziene omvang en aard. Zij werken nauw samen en onderhouden een alomvattende politieke dialoog op alle niveaus — regionaal, sub-regionaal en bilateraal.

Openbare veiligheid is in Latijns-Amerika een groot aandachtspunt. De problemen door wijdverbreide criminaliteit, veel gevallen van dodelijk geweld en de algehele verslechtering van de openbare veiligheid zijn erg acuut en dringend in Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Door de omvang van het gevaar en wat het betekent voor het ontwikkelingspartnerschap van de EU met Midden-Amerika en het Caribisch gebied, moet er evenwel opnieuw samen worden nagedacht over openbare veiligheid in de regio. Deze

mededeling is bedoeld om input te geven voor een samenhangende en gecoördineerde EU strategie inzake openbare veiligheid in Midden-Amerika en het Caribisch gebied, met bijzondere aandacht voor de bescherming van de mensenrechten en de stimulering van

hervormingen.

De EU-strategie is gericht op:

 • de ontwikkeling van een gedeelde agenda voor openbare veiligheid met de regio als

  onderdeel van een algemeen politiek en ontwikkelingspartnerschap;

 • de versterking van het vermogen van regeringen om de onveiligheid aan te pakken,

  met respect de mensenrechten en een stimulans voor het preventiebeleid;

 • het stimuleren van regionale en internationale samenwerking om om te gaan met de

  grensoverschrijdende dimensie van bedreigingen voor de openbare veiligheid.

Deze strategie vormt de leidraad voor het Europese engagement met partnerlanden op het vlak van veiligheid. De werkzaamheden met de partners op subregionaal en nationaal niveau moeten zo snel mogelijk van start gaan. Daarnaast kan de volgende EU-CELAC-top, in 2015, de gelegenheid zijn om een politieke evaluatie te maken van de strategie en de gezamenlijke beslissingen voor het hele continent.


Behandeling Raad

De Raad van de Europese Unie heeft op 30 juli 2014 de Europese strategie voor openbare veiligheid in Midden-Amerika en het Carbisich gebied vastgesteld. Een gemeenschappelijk actieplan waarover onderhandeld is, kan gepresenteerd worden tijdens de volgende Top tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in juni 2015.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen