E090091
Laatste revisie: 16-12-2009

E090091 - Commissiemededeling: Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)665PDF-document, d.d. 2 december 2009

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 8 december 2009 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties dat zij op 15 december 2009 de procedure wilde bespreken. Op deze datum namen zij de mededeling voor kennisgeving aan.

  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 40527/HM/DR
    15 december 2009
  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 40500/HM/DR
    8 december 2009

Standpunt Nederlandse regering

Er is (nog) geen BNC-fiche beschikbaar over deze mededeling.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het betreft hier een mededeling van de Commissie die beschrijft hoe reeds lopende voorstellen worden beïnvloed door het Verdrag van Lissabon. Het duidt vijf effecten, waaronder de veranderde rechtsbasis als gevolg van hernummering van de relevante Verdragsartikelen en een gewijzigde goedkeuringsprocedure voor met name internationale overeenkomsten als gevolg van de uitbreiding van de gewone wetgevingsprocedure (voorheen de medebeslissingsprocedure). Een overzicht van de betreffende voorstellen is opgenomen in bijlage 1PDF-document bij de mededeling.

Naast de gevolgen van omnummering heeft het Verdrag van Lissabon ook het rechtskader voor een aantal voorstellen expliciet gewijzigd. Het gaat om de voorstellen die de Commissie heeft ingediend in het kader van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, die voortaan onder de nieuwe titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen. Voor deze voorstellen is het niet mogelijk om gewoon de huidige rechtsgrondslag door een nieuwe te vervangen, gelet op de aard en de draagwijdte van deze handelingen. Deze voorstellen, die niet langer geldig zijn, worden formeel door de Commissie ingetrokken en het merendeel ervan zal zo spoedig mogelijk door nieuwe voorstellen worden vervangen, waarbij rekening zal worden gehouden met het nieuwe kader van het Verdrag van Lissabon (voor een overzicht van de betreffende voorstellen, zie bijlage 2PDF-document bij de mededeling).

Tenslotte geeft bijlage 4PDF-document bij de mededeling een overzicht van de in behandeling zijnde voorstellen die de Commissie vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft ingediend.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen