E090054
Laatste revisie: 09-01-2012

E090054 - Voorstel voor een verordening van de raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het noordelijke heekbestand en de daarop vissende visserijtakkenDit langetermijnplan vervangt het herstelplan van 2004, welke het bestand heeft teruggebracht van het niveau van ineenstorting naar het voorzorgsniveau. Het doel is om de maximale duurzame opbrengst (MSY) te bereiken, rekening houdend met de stabiliteit en de economische situatie in de sector.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Dit voorstel is op 30 juli 2011 door de Europese Commissie ingetrokken


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)122PDF-document, d.d. 17 maart 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) besloot op 19 mei 2009 dat zij onderhavig voorstel ter informatie doorstuurt aan de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op 26 mei 2009 besloot de commissie LNV dat zij onderhavig voorstel en de mededeling inzake een vereenvoudigd GLB voor Europa (dossier E090057) alsnog wilden agenderen voor de vergadering van 9 juni 2009 waar onderhavig voorstel voor kennisgeving aangenomen werd.


Standpunt Nederlandse regering

Tijdens de in 2002 in Johannesburg gehouden VN-wereldtop over duurzame ontwikkeling, heeft de Europese Gemeenschap zich verplicht onder meer te zorgen voor het behoud of het herstel van de visbestanden op een niveau dat een maximale duurzame opbrengst kan opleveren. Het voorstel langetermijnplan voor de Noordelijke heekbestanden zal bijdragen aan het bereiken van deze maximaal duurzame opbrengt (MSY) van het Noordelijke heekbestand. De uitvoerbaarheid van een aantal verscherpte controleaspecten van het voorstel, zoals de gescheiden opslag en de tolerantiemarge, is echter een punt van aandacht. De inhoud van het voornemen voor een vrijwillige sanering van de visserijvloot voor heek is nog onvoldoende duidelijk en kan dus nog niet worden beoordeeld.

Nederland steunt het initiatief van de Commissie om het bestaande herstelplan aan te passen om het lange termijndoel van MSY te bereiken. Een belangrijk thema van het Nederlandse visserijbeleid zijn de herstel- en beheerplannen voor vissoorten die bedreigd worden. Het plan past binnen de Nederlandse opvattingen. Nederland streeft naar een goede uitvoerbaarheid van het voorgestelde regime.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 850
  24 april 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit langetermijnplan vervangt het herstelplan van 2004, welke het bestand heeft teruggebracht van het niveau van ineenstorting naar het voorzorgsniveau. Het doel is om de maximale duurzame opbrengst (MSY) te bereiken, rekening houdend met de stabiliteit en de economische situatie in de sector. Het vangstgebied van het Noordelijke heekbestand omvat de rand van continentaal vlak en de diepere wateren van Noorwegen, Noordzee, West-Ierland tot aan de Golf van Biscaye. Het Noordelijk heekbestand wordt bevist door Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Nederland heeft weinig visrechten voor dit bestand. Naast reductie van de vissterfte, heeft dit plan betrekking op het vaststellen van de vangstmogelijkheden bij gebrek aan wetenschappelijke data en de reductie van teruggooi (discards). Tevens is het controleregime verscherpt, met zowel nieuwe verplichtingen voor vissers als voor de lidstaten. Hierbij moet gedacht worden aan kwantitatieve controleverplichtingen bij aanlandingen,het verbod op overladen van heek,gescheiden opslag van heek aan boord,het verplicht wegen van heek voor de eerste verkoop en een kleinere tolerantiemarge bij het invullen van hoeveelheden in het logboek.

In de impact assessment zijn 3 opties bekeken.

 • Optie 1, status quo van vigerend herstelplan, leidt tot een te hoge sterfte van het bestand.
 • Optie 2, het stapsgewijs bereiken van de maximale duurzame opbrengst (MSY),heeft geringe economische en sociale gevolgen en strookt met de Johannesburg doelstelling om alle bestanden op MSY niveau te exploiteren. Nadeel is dat de aanpassing van de vlootcapaciteit veel tijd kost.
 • Optie 3 is gelijk aan optie 2, met dat verschil dat de druk wordt verminderd door op korte termijn een deel van de vloot (vrijwillig) te saneren. Normaliter gaat de voorkeur uit naar graduele aanpassing van de vlootcapaciteit, maar gelet op de economische situatie van de vloot acht de Commissie (in goed overleg met belanghebbende partijen) een snelle sanering beter. Nederland kan zich vinden in de conclusies van dit impact assessment.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)122
  17 maart 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)300
  17 maart 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)301
  17 maart 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen