E090048
Laatste revisie: 03-08-2010

E090048 - Mededeling inzake een Gemeenschappelijke preventiestrategie gericht op natuurrampen en rampen door menselijk toedoen.In deze mededeling geeft de Commissie aan te streven naar een gemeenschappelijke aanpak voor de preventie van natuurrampen en rampen veroorzaakt door menselijk toedoen in de Europese Unie met als doel deze te vermijden of de effecten ervan te verminderen in de Europese Unie. Met deze mededeling streeft de Commissie naar een verbeterde samenwerking tussen de Europese (mede) overheden om de aanpak van grensoverschrijdende rampen te optimaliseren. De middelen die de Commissie daarbij in wil zetten zijn onder andere kennisontwikkeling, verbinden van actoren en beleid en het optimaliseren van prestaties van bestaande instrumenten op het terrein van rampenpreventie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)82PDF-document, d.d. 23 februari 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) besloot op 7 april 2009 dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wenst te brengen van de commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ).

Op 28 april 2009 heeft de commissie BZK/AZ onderhavige mededeling besproken en voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat - 39834/HM
  28 april 2009
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39762/HM
  7 april 2009

Standpunt Nederlandse regering

De mededeling van de Commissie sluit aan bij de positie van Nederland om meer aandacht aan preventie te geven naast respons en herstel indachtig het idee dat voorkomen minder kost dan genezen. Preventie is echter in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Hierdoor is de ruimte van de Commissie om met eigen initiatieven te komen beperkt en richt zich op de terreinen waar samenwerking in EU-kader meerwaarde heeft zoals de uitwisseling van best practices, informatievoorziening over rampen en het opstellen van non-binding guidelines voor het in kaart brengen van risico's. De Nederlandse inzet zal erop gericht zijn om met inachtneming van het beginsel van subsidiariteit de Commissie in samenwerking met de lidstaten te stimuleren een actieve houding ten aanzien van preventie te laten innemen en in hun beleid invulling te geven aan rampenpreventie en paraatheid.

Nederland wil met de aandacht voor preventie de volgende twee zaken bereiken. Ten eerste, door het voeren van gericht preventief beleid stimuleren dat lidstaten de kans op mogelijke rampen en crises verminderen. Gehoopt wordt dat hierdoor de noodzaak van EU respons op rampen en de aanwending van EU-fondsen voor herstel na rampen, kan verminderen. Ten tweede, Nederland wil de focus van de discussie in EU-kader verbreden, zodat naast respons ook de andere schakels van de veiligheidsketen, zoals preventie in acht kunnen worden genomen.

De volgende uitgangspunten zijn voor Nederland van belang om invulling te geven aan een effectieve gemeenschappelijke rampenpreventiestrategie:

 • 1) 
  De lidstaten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor risicobeheersing in het kader van rampenpreventie en rampenbestrijding. De Commissie richt zich op terreinen waar samenwerking in EU kader meerwaarde heeft zoals informatievoorziening, uitwisseling best practices en het in kaart brengen van risico's.
 • 2) 
  Het in kaart brengen van de rampenrisico's, op regionaal en Europees niveau in het bijzonder voor rampen met een grensoverschrijdend karakter qua impact of qua benodigde capaciteit. De preventieve maatregelen kunnen op deze wijze beter op deze risico's worden aangesloten, zowel door de lidstaten als de Commissie. Het uitvoeren van een goede risicoanalyse gericht op risico's met een grensoverschrijdend karakter, gekoppeld aan het opstellen van scenario's op regionaal en Europees niveau, is hiervoor van belang. De methodes voor een goede risicoanalyse zijn nog volop in ontwikkeling. De Commissie kan aan deze ontwikkeling bijdragen door onderzoek op dit gebied te ondersteunen.
 • 3) 
  Het delen van kennis en uitwisselen van informatie en het uitwisselen van best practices. De Europese Commissie kan hierin een rol spelen door te zorgen voor meer éénvormigheid van de evaluaties van crisissituaties en het opstellen van lessons learned. Hierdoor wordt het beter mogelijk informatie over rampenrisico's in de EU te vergelijken en uiteindelijk de rampenpreventiestrategie op Europees niveau te verbeteren. Om deze synchronisatie te verbeteren kan de Commissie bijdragen aan gemeenschappelijke overeenstemming over de definitie van risico's en de veronderstellingen van de veiligheidsketen, namelijk preventie, preparatie, respons en herstel. Niet-bindende richtlijnen voor preventieve maatregelen, evenals risicoanalyses, kunnen eraan bijdragen een basisniveau te ontwikkelen en het uitwisselen en vergelijken van informatie te vergemakkelijken.
 • 4) 
  Disaster Risk Reduction (DRR) heeft een bredere reikwijdte dan crisismanagement. Het is belangrijk om, zowel op nationaal niveau als op Europees niveau, DRR te integreren in beleid op terreinen zoals planning, ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, volkshuisvestiging en verkeer en waterstaat. Inzet van bestaande financieringsinstrumenten voor activiteiten op het gebied van DRR helpen hierbij.
 • 5) 
  Bij de voorgestelde maatregelen in EU kader is het van belang deze ook in internationaal verband af te stemmen, met name op de VN International Strategy for Disaster Risk Reduction (ISDR), en waar mogelijk aan te laten sluiten op internationale standaards en richtlijnen.

Bij de voorgestelde acties zal Nederland aangeven dat de Commissie waar mogelijk dient samen te werken en af te stemmen met andere internationale organisaties die actief zijn op het gebied van rampenbestrijding en -paraatheid (o.a. NAVO, OECD, OVSE, sectorgebonden organisaties) om overlap en inefficiëntie te voorkomen.

Naast de acties die zijn aangekondigd in de mededeling zal NL voorstellen om een peer review systeem op te zetten, waarbij lidstaten onderling evalueren in hoeverre de preventieve maatregelen aansluiten op de bestaande risico's. Een dergelijke systematiek wordt momenteel gebruikt bij de Nationale Crisis Centra (NCC's) van de lidstaten en op het gebied van terrorismebestrijding en kan als best practice aangedragen worden.

Naast de aandacht voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij burgers, is het goed hier aandacht voor zelfredzaamheid van burgers en het veiligheidsbewustzijn van het bedrijfsleven aan te koppelen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 842
  1 april 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling geeft de Commissie aan te streven naar een gemeenschappelijke aanpak voor de preventie van natuurrampen en rampen veroorzaakt door menselijk toedoen in de Europese Unie met als doel deze te vermijden of de effecten ervan te verminderen in de Europese Unie. Met deze mededeling streeft de Commissie naar een verbeterde samenwerking tussen de Europese (mede) overheden om de aanpak van grensoverschrijdende rampen te optimaliseren. Hierbij wordt in acht genomen dat activiteiten op Gemeenschapsniveau worden geacht aanvullend te zijn op nationale activiteiten. De middelen die de Commissie daarbij in wil zetten zijn onder andere kennisontwikkeling, verbinden van actoren en beleid en het optimaliseren van prestaties van bestaande instrumenten op het terrein van rampenpreventie. Hiermee richt de Commissie de focus, die tot nu toe vooral gericht is op respons, ook op de andere schakels uit de veiligheidsketen. De Commissie wil met het voorstel voor een gezamenlijke aanpak voor rampenpreventie in de EU maatregelen identificeren die opgenomen kunnen worden in een gemeenschappelijke rampenpreventiestrategie.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)82
  23 februari 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)202
  23 februari 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)203
  23 februari 2009

Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 30 november 2009 zijn er Raadsconclusies aangenomen over de mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen