E080140
Laatste revisie: 17-09-2010

E080140 - Mededeling van de Commissie 'De ultraperifere regio's: een troef voor Europa'In deze mededeling van de Commissie wordt een overzicht gegeven van de reacties op de Mededeling van de Commissie van 12 september 2007. Deze mededeling vormde de start van de openbare consultatie van de Commissie inzake het beleid met betrekking tot de ultraperifere gebieden (UPG) van de Europese Unie.

Verder worden in deze mededeling voorstellen gedaan gericht op het verbeteren van de positie van de UPG. Het centrale uitgangspunt van de voorstellen is: het beter benutten van de unieke eigenschappen van de UPG (de geografische ligging, de rijke biodiversiteit etc). De UPG moeten meer toegevoegde waarde hebben voor de rest van de Europese Unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)642PDF-document, d.d. 17 oktober 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 december 2008 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht willen brengen van de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ).

De commissie NAAZ heeft onderhavige mededeling op 9 december 2008 voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken - 39364/WdB
  9 december 2008
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39319/HM
  2 december 2008

Standpunt Nederlandse regering

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft geen gebieden die de Europees-rechtelijke status van UPG hebben. De Nederlandse Antillen en Aruba hebben de status van LGO. Dat betekent dat de Nederlandse Antillen en Aruba geen onderdeel zijn van de Gemeenschap. Europees recht geldt er niet, met uitzondering van de burgerschapsrechten en de Europese regelgeving die expliciet voor LGO geldt. De staatkundige veranderingen brengen daarin geen verandering. Als het land Nederlandse Antillen opgeheven wordt, verwerven de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen automatisch de LGO-status. Afgesproken is die status voorlopig te handhaven. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk zal de relatie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen en Aruba met de Europese Unie en de wenselijkheid van de UPG-status opnieuw bezien worden.

Deze mededeling is daarom op dit moment slechts zijdelings van belang voor Nederland. Hierbij dient echter te worden aangetekend dat niet uit het oog moet worden verloren dat de mogelijkheid bestaat dat op termijn (onderdelen van) de huidige Nederlandse Antillen en/of Aruba een UPG-status zullen willen verwerven. Daarom dient het Koninkrijk der Nederlanden duidelijk en op actieve wijze betrokken te zijn bij de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de UPG.

Voor Nederland zijn vooral de voorstellen belangrijk die beogen de samenwerking tussen UPGs en LGOs te vereenvoudigen. Nederland steunt deze voorstellen. Nederland zal zich er voor inzetten dat de versterking van de positie van de UPG niet ten koste gaat van de positie van LGO. Nederland zal de verdere uitwerking van de mededeling en de ontwikkeling van de UPG-status nauwlettend blijven volgen met het oog op de voorgenomen evaluatie van de relatie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen en Aruba met de Europese Unie. Zo nodig zal Nederland interveniëren in de Raadswerkgroepen waar het beleid voor de UPG besproken wordt.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 735
  25 november 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling van de Commissie wordt een overzicht gegeven van de reacties op de Mededeling van de Commissie van 12 september 2007. Deze mededeling vormde de start van de openbare consultatie van de Commissie inzake het beleid met betrekking tot de ultraperifere gebieden (UPG) van de Europese Unie.

Verder worden in deze mededeling voorstellen gedaan gericht op het verbeteren van de positie van de UPG. Het centrale uitgangspunt van de voorstellen is: het beter benutten van de unieke eigenschappen van de UPG (de geografische ligging, de rijke biodiversiteit etc). De UPG moeten meer toegevoegde waarde hebben voor de rest van de Europese Unie.

De Commissie wil in dit kader de UPG ontwikkelen tot vooruitgeschoven posten van de Europese Unie in het kader van het handelsbeleid en het maritiem beleid; de UPG moeten de positie van de Europese Unie in de regio van de UPG versterken. Zij moeten als onderdeel van de Europese Unie een voortrekkersrol gaan vervullen bij het duurzaam beheer van de oceanen en het toezicht op internationale wateren (strijd tegen illegale visserij, piraterij of drugshandel). Ook zouden op de UPG wetenschappelijke centra opgezet moeten worden voor onderzoek naar klimaatverandering en biodiversiteit. Tot slot stimuleert de Commissie de UPG te integreren in de regio en de samenwerking te verbeteren met de in de regio gelegen landen en gebieden overzee van de Europese Unie en de ACS-landen.

De Commissie zal meer studies gaan verrichten naar de impact van communautair beleid op de UPG.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)642
  17 oktober 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen