E080119
Laatste revisie: 07-01-2009

E080119 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften.De Europese Commissie heeft op 8 september een voorstel voor een verordening aangenomen voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden van de belangrijkste visbestanden in de Baltische Zee (Oostzee) voor 2009.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1322/2008PDF-document werd op 28 november 2008 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L345 d.d. 23 december 2008.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)539PDF-document, d.d. 8 september 2008

rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad, en met name artikel 20, Verordening (EG) nr. 847/1996 van de Raad, en met name artikel 2, en Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad, en met name artikel 5 en artikel 8, lid 3.

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot op 28 oktober 2008 dat zij onderhavig voorstel onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op 11 november 2008 heeft de commissie LNV het onderhavige voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 711
    14 oktober 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 8 september een voorstel voor een verordening aangenomen voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden van de belangrijkste visbestanden in de Baltische Zee (Oostzee) voor 2009. Het voorstel bevat drie delen die belangrijk zijn voor het beheer van de visserij in de Oostzee: één inzake de vaststelling van de TAC's en quota, een tweede inzake de beperking van de visserij inspanning en een derde over de bij de visserij in acht te nemen technische maatregelen.

Het voorstel behelst een reductie van 15% voor de Total Allowable Catch (TAC) voor kabeljauw uit de Westelijke Oostzee, zalm, haring (oostelijke), schol en sprot. De haring (westelijke) wordt zelfs 63% gereduceerd. Alleen de TAC van de kabeljauw uit de Oostelijke Oostzee zal, volgens het vorig jaar vastgestelde beheerplan, met 15% verhoogd worden.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)539
    8 september 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen