E080091
Laatste revisie: 02-10-2008

E080091 - Mededeling: ´Vernieuwde sociale agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21e eeuw´De Europese Commissie presenteerde op 2 en 3 juli 2008 een omvangrijk sociaal pakket, inclusief richtlijnvoorstellen en mededelingen met name op het gebied van sociale zaken en gezondheidszorg. Deze mededeling is de overkoepelende mededeling voor alle voorstellen en mededelingen die deel uitmaken van het pakket en heeft betrekking op een tussentijdse vernieuwing van de sociale beleidsagenda.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)412PDF-document, d.d. 2 juli 2008

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderhavige mededeling op 30 september 2008 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

  • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 39030/KvD/KL
    30 september 2008

Standpunt Nederlandse regering

Nederland deelt de analyse van de Commissie dat de omgeving voor beleidsmakers verandert door trends als globalisering en demografische ontwikkelingen. Nederland kan zich vinden in de invalshoek van de Commissie gericht op het zoveel mogelijke creëren van gelijke kansen voor burgers, toegang tot voorzieningen en het zorg dragen voor solidariteit en in de keuze voor de kerngebieden. De bedoelde veranderingen en ontwikkelingen zullen tot verandering en aanpassing in het functioneren van onder andere de arbeidsmarkt moeten leiden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in de eerste plaats bij de lidstaten. Waar het gaat om de samenwerking en coördinatie op Europees niveau vraagt Nederland aandacht voor de onderwerpen grensoverschrijdende arbeid, handhaving en controle, en de bescherming van het Europese sociaaleconomisch model binnen de wereldeconomie.

De voorstellen die onderdeel zijn van het in de mededeling gepresenteerde pakket moeten afzonderlijk worden beoordeeld. Ongeacht de inhoud van deze voorstellen is Nederland op dit moment positief over de aandacht die de Commissie heeft gegenereerd voor de zichtbaarheid van de sociale dimensie van de Europese samenwerking. Dit ondersteunt het streven om transparanter te maken wat Europa op sociaal terrein onderneemt. De mededeling  stelt geen grote nieuwe thema's voor. De Commissie stelt terecht dat op veel terreinen binnen de genoemde kerngebieden de primaire verantwoordelijkheid bij de lidstaten ligt. 

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 681
    3 september 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie presenteerde op 2 en 3 juli j. een omvangrijk sociaal pakket, inclusief richtlijnvoorstellen en mededelingen met name op het gebied van sociale zaken en gezondheidszorg. Deze mededeling is de overkoepelende mededeling voor alle voorstellen en mededelingen die deel uitmaken van het pakket en heeft betrekking op een tussentijdse vernieuwing van de sociale beleidsagenda.

Uitgangspunt is dat de fundamentele sociale doelstellingen van de Unie niet zijn veranderd: een committering aan cohesie en een inclusieve samenleving in het kader van een sociale markteconomie. De omgeving is echter wel veranderd (globalisering, technologische ontwikkeling, demografie, immigratie en klimaatverandering) en dit vraagt om aanpassingen. De kern van de nieuwe agenda wordt gevormd door de focus op kansen, toegang en solidariteit. De Commissie geeft aan dat het voortouw op deze thema's primair op nationaal, regionaal en lokaal niveau ligt.

Gezien het brede terrein kiest de Commissie een aantal kerngebieden waar ze zich op concentreert: jeugd, menselijk kapitaal, mobiliteit, langer en gezonder leven, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, bestrijding van discriminatie en tot slot het thema kansen, toegang en solidariteit op mondiaal niveau. Op deze punten is er volgens de Commissie wel degelijk een toegevoegde waarde door actie op EU-niveau. De genoemde thema's dienen als kapstok voor de hierboven genoemde voorstellen.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)412
    2 juli 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen