E080069
Laatste revisie: 03-08-2010

E080069 - Mededeling betreffende het Barcelona proces: Unie voor de Mediterrane regioNadat tijdens de Europese Raad van 13-14 maart 2008 werd besloten dat het Franse initiatief voor oprichting van een Unie voor de Mediterrane regio zou worden geïntegreerd in het Barcelona proces, publiceerde de Europese Commissie eind mei 2008 een mededeling met voorstellen voor inhoudelijke en institutionele vormgeving van wat officieel voortaan heet Barcelona-proces: Unie voor de Mediterrane regio. De verworvenheden van het Barcelona-proces blijven behouden, maar in de verwachting dat het Franse initiatief een nieuw politiek elan zal geven aan een proces waarvan de waarde doorgaans niet in twijfel wordt getrokken maar de vitaliteit soms wel. Mede met het oog hierop is het de bedoeling dat de Mediterrane partnerlanden meer zeggenschap krijgen op projectmatig, organisatorisch en institutioneel gebied.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)319PDF-document, d.d. 20 mei 2008

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 8 juli 2008 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties dat zij onderhavige mededeling ter informatie wil zenden aan de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 38911/HM/KL
    8 juli 2008

Behandeling Tweede Kamer

Naar aanleiding van het verzoek om een schriftelijk overleg met de regering over de inzet bij de bijeenkomst in juli 2008 het kader van de Mediterrane Unie, stuurde de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op 4 juli 2008 een notitie aan de Tweede Kamer.

Na ontvangst van de notitie d.d. 4 juli 2008 bestond bij een drietal fracties de

behoefte de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken nog enkele vragen en opmerkingen voor te leggen. Deze werden op 10 juli 2008 per brief beantwoord. Een verslag van dit schriftelijk overleg vindt u hier.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland verwelkomt de mededeling in algemene zin en is voornemens om op basis van de huidige voorstellen onder andere het volgende standpunt uit te dragen:

Er is nog altijd geen werkelijk overtuigende analyse voorhanden van waarom de Unie voor de Mediterrane regio niet tegen dezelfde problemen zal aanlopen als het Barcelona proces. Een van de voornaamste motieven van Frankrijk om dit initiatief te lanceren was immers de gedachte dat het Barcelona proces werd belemmerd door politieke tegenstellingen, procesmatig te veel werd gedomineerd door de EU, te paternalistisch was en te weinig verantwoordelijk neerlegde bij de landen aan de andere kant van de Middellandse Zee. Wel zou de nieuwe Unie voor een nieuw momentum kunnen zorgen. Nederland vraagt zich wel af hoe de additionele projecten die in het leven worden geroepen, zich verhouden tot reeds bestaande initiatieven (zoals Horizon 2020).

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 662[5]
    1 juli 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Nadat tijdens de Europese Raad van 13-14 maart 2008 werd besloten dat het Franse initiatief voor oprichting van een Unie voor de Mediterrane regio zou worden geïntegreerd in het Barcelona proces, publiceerde de Europese Commissie eind mei 2008 een mededeling met voorstellen voor inhoudelijke en institutionele vormgeving van wat officieel voortaan heet Barcelona-proces: Unie voor de Mediterrane regio. De verworvenheden van het Barcelona-proces blijven behouden, maar in de verwachting dat het Franse initiatief een nieuw politiek elan zal geven aan een proces waarvan de waarde doorgaans niet in twijfel wordt getrokken maar de vitaliteit soms wel. Mede met het oog hierop is het de bedoeling dat de Mediterrane partnerlanden meer zeggenschap krijgen op projectmatig, organisatorisch en institutioneel gebied. In dit verband wordt voorgesteld de Unie voor de Mediterrane regio te laten functioneren onder een gedeeld EU-Mediterraan co-voorzitterschap en wordt gesproken over het opzetten van een apart secretariaat en een zogeheten Joint Permanent Committee , waarin de Brusselse vertegenwoordigers van de landen die lid zijn van de Unie voor de Mediterrane regio regelmatig bijeenkomen. Naast de reeds bestaande activiteiten in het kader van het Barcelona proces, beoogt de Unie voor de Mediterrane regio additionele concrete en zichtbare projecten te ontwikkelen ter bevordering van de regionale samenwerking. De projecten zullen zich in eerste instantie richten op de volgende sectoren: duurzame ontwikkeling (milieu, energie, transport en water), cultuur (interculturele dialoog, onderwijs) en in een later stadium: economische groei, personenverkeer en veiligheid (inclusief migratie). Behalve eventuele communautaire financiering, zal worden getracht om additionele fondsen aan te trekken uit onder meer de private sector, bilaterale bijdragen en internationale financi,le instellingen. De voorstellen van de Commissie worden momenteel in Raadskader besproken. Het Barcelona-proces: Unie voor de Mediterrane Regio werd op 13 juli 2008 tijdens een speciale top in Parijs officieel opgericht.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)319
    20 mei 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen