E080057
Laatste revisie: 24-06-2008

E080057 - Mededeling over de rol van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid bij de implementatie van een ecosysteembenadering van het beheer van de zeeën
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)187PDF-document, d.d. 11 april 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Nadat de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties de onderhavige mededeling op 10 juni 2008 onder de aandacht had gebracht van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is deze door laatstgenoemde commissie op 24 juni 2008 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland ondersteunt de mededeling van de Commissie om gelden voor onderzoek specifiek in te zetten voor de ecosysteembenadering. Door toegenomen wetenschappelijke onderbouwing kunnen meer specifieke maatregelen worden genomen.

Nederland zal in de Raad verder opheldering vragen over een aantal technische aspecten, o.a. over het dilemma dat de ecosysteembenadering per definitie sectoroverstijgend is. Deze mededeling richt zich immers enkel uitsluitend op de visserij, terwijl de visserij en andere sectoren elkaar deels in het vaarwater zitten. Daarnaast wil Nederland meer helderheid over hoe de afweging economische en sociale en natuuraspecten ( de drie dimensies van de ecosysteembenadering) vorm zal krijgen, waarom het voorzorgsbeginsel hierin niet is opgenomen, en hoe de Commissie  de relatie ziet met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 657[2]
    3 juni 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling schetst op hoofdlijnen hoe het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) kan bijdragen aan het invullen van de ecosysteembenadering bij het beheer van de zeeën. Over het toepassen van de ecosysteembenadering zijn diverse mondiale en regionale afspraken gemaakt. Meest recent is de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, die lidstaten verplicht in 2020 een goede milieutoestand te bereiken. Maar ook buiten Europese wateren moet de benadering worden toegepast. De mededeling geeft een interpretatie van de ecosysteembenadering met betrekking tot de visserij, beschrijft hoe het visserijbeheer past in een ecosysteembenadering van het beheer van zeeën en geeft globaal aan welke initiatieven er reeds ontplooid zijn. De mededeling eindigt met een reeks ambities: vermindering visserijdruk (Maximale Duurzame Opbrengst - Maximum Sustainable Yield (MSY)), beheerplannen), verminderen teruggooi van bijvangsten, vermindering schade aan kwetsbare gebieden en soorten (bv. haaien en roggen), selectiever vissen, ontwikkeling van visserijindicatoren, bevorderen van de ecosysteembenadering in regionale organisaties voor visserij beheer (ROVB's) en het aanwenden van beschikbare fondsen en programma's voor onderzoek en vergroening van de sector.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)187
    11 april 2008
  • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)449
    11 april 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen