E070021
Laatste revisie: 05-07-2007

E070021 - Mededeling Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)62PDF-document, d.d. 21 februari 2007

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de zogenoemde lijst van elf, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen.Op 3 juli 2007 heeft de TCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van Eerste en Tweede Kamer ter eigenstandige behandeling.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Inleiding en doelstellingen

In de Mededeling COM(2007)62PDF-document wordt een strategie voorgesteld om van 2007 tot 2012 de gezondheid en veiligheid op het werk in de Europese Unie te bevorderen. Doel van de strategie is de totale incidentie per 100.000 werknemers van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de EU-27 tegen 2012 met 25% te verminderen door de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren, om zo een essentiële bijdrage te leveren aan het succes van de strategie voor groei en werkgelegenheid.

De Europese Commissie is van oordeel dat de vorige communautaire strategie (2002-2006) op dit terrein haar vruchten heeft afgeworpen: incidenties van dodelijke arbeidsongevallen en ernstige arbeidsongevallen zijn gedaald. Desondanks acht zij een vervolgaanpak noodzakelijk: 28% van de Europeanen ervaart gezondheidsklachten in verband met (hun vroegere) werk, 35% van de werkenden is van mening dat hun werk een risico voor hun gezondheid met zich meebrengt. Bovendien blijven bepaalde bedrijfstakken naar het oordeel van de Europese Commissie bijzonder gevaarlijk: bouw, landbouw, visserij, vervoer, zorg en sociale voorzieningen.

Voorgestelde maatregelen

1. Communautaire wetgeving

De uitvoering van communautaire wetgeving verbeteren. De Commissie signaleert problemen in met name de risicosectoren (bouw, landbouw, visserij, vervoer, zorg en sociale voorzieningen), bij kwetsbare groepen werknemers (jongeren, werknemers met een tijdelijk contract en laaggekwalificeerde werknemers) en in het MKB en de overheidssector. Dit vergt zowel actie door de Europese Commissie, zonodig het inleiden van inbreukprocedures, als in de lidstaten, bijvoorbeeld door middel van niet-bindende instrumenten, zoals de uitwisseling van goede praktijken, bewustmakingscampagnes en een betere voorlichting, scholing en preventie. Tevens bepleit de Europese Commissie nauwere samenwerking bij handhaving van de wetgeving. Tot slot kondigt zij vereenvoudiging aan van het wettelijk kader en aanpassing aan veranderingen.

2. Nationale strategieën

Lidstaten moeten samenhangende nationale strategieën opstellen. Het beoogde forum voor informatie-uitwisseling is het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats. Nationale strategieën moeten bijzondere aandacht besteden aan (1) gezondheidsmonitoring van werknemers als middel tot preventie, (2) maatregelen ter bevordering van rehabilitatie en reintegratie, (3) toesnijden op demografische en maatschappelijke veranderingen (vergrijzing, migratie etc.) van het beleid voor gezondheid en veiligheid op de werkplek en (4) het bevorderen van samenhang met volksgezondheidsbeleid, beleid inzake regionale ontwikkeling en sociale cohesie, overheidsopdrachten en werkgelegenheid/herstructurering.

3. Gedragsveranderingen bevorderen

Tot stand brengen van het maatschappelijk besef van het belang van preventieve gezondheidszorg en risicopreventie, onder andere door aandacht hiervoor in de onderwijs- en opleidingsprogramma's, het stimuleren van actief bedrijfspreventiebeleid en stimuleren van gezonde levensstijlen. Initiatieven hiertoe zullen moeten worden ontplooid door de lidstaten en sociale partners.

4. Risico-inventarisatie

Inventarisatie van, onderzoek naar en analyse van risico's voor de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk zal een stimulerende en zo mogelijk coördinerende rol moeten spelen

5. Bevordering van de geestelijke gezondheid op de werkplek

Problemen ten gevolge van slechte geestelijke gezondheid op de werkplek zijn de vierde oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Lidstaten en sociale partners dienen initiatieven te ontplooien ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

6. Monitoring

De Europese Commissie bepleit een adequate en systematische overdracht van statistische data over de gezondheid en veiligheid op het werk en over de inhoud, doelstellingen en effectiviteit van nationale strategieën.

7. Bevorderen van de gezondheid en veiligheid op internationaal niveau

De Europese Commissie noemt in dit verband met name het gremium van de ILO, en in meer algemene zin de kandidaat-lidstaten en economische grootmachten en opkomende economieën.


Behandeling Raad

Op 25 juni 2007 heeft de raad een resolutiePDF-document aangenomen ten aanzien van onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • Pb EU C145PDF-document resolutie Raad concurrentievermogen - 2007/C145/01
  25 juni 2007
 • PDF-document verslag van raad Raad concurrentievermogen - 11155/07
  25 juni 2007
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 21501-30, 129
  20 juni 2007

Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 23 maart 2007 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland hun oordeel over de Mededeling onder de aandacht gebracht.

 • PDF-document brief MKB Nederland;VNO-NCW - 06/10.695/07-002/vEA/Gau
  23 maart 2007

Alle bronnen