E060155
Laatste revisie: 11-09-2007

E060155 - Mededeling inzake verduurzaming van de EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengstHet betreft een mededeling van de Europese Commissie over duurzaam visserijbeleid. De Europese Commissie beoogt in 2015 een eind te maken aan de overbevissing van de Europese wateren. De Europese Commissie stelt hiervoor een aanpak voor op basis van de maximale duurzame opbrengst (MDO).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)360PDF-document, d.d. 4 juli 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot tijdens de vergadering op 6 februari 2007 het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Tijdens de commissievergadering op 13 februari 2007 besloot de commissie LNV dat de zij de minister nog enkele vragen voor wil leggen met betrekking tot onderhavige mededeling. Deze brief werd op 19 februari 2007 verstuurd. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarop bij brief van 3 april 2007 geantwoord.

Het antwoord van de minister werd besproken tijdens de commissievergadering d.d. 24 april 2007 waarin de commissie besloot het onderwerp visserij in Europa op een later tijdstip nogmaals met de minister te willen bespreken.


Behandeling Tweede Kamer

Op 29 november 2006 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een advies opgesteld met betrekking tot de behandeling van onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Het oordeel van de regering ten aanzien van de proportionaliteit is in fiche één in eerste instantie positief, maar wordt mede afhankelijk gemaakt van de invulling van het principe van de maximale duurzame opbrengst. De regering stelt dat hierover nog geen duidelijkheid wordt gegeven. De regering geeft geen oordeel over de subsidiariteit omdat het beleidsterrein in kwestie onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Een subsidiariteitsoordeel is dan ook niet van toepassing.

Uit de mededeling zullen geen directe gevolgen vloeien. Indirect heeft de mededeling consequenties vanwege de uitwerking ervan in concrete maatregelen zoals beheerplannen voor verschillende vissoorten (zoals voor schol, zie ook dossier E060057). De regering is van mening dat de Europese Commissie op het gebied van de beheerplannen duidelijke impact assessments moet bieden. In haar standpuntbepaling geeft de regering aan dat de maatregelen die voort zullen vloeien uit de mededeling grote gevolgen zullen hebben voor de Nederlandse visserijsector. De regering constateert dat de mededeling vooral ingaat op de voordelen van een duurzaam systeem op basis van MDO. De mededeling gaat niet in op de vraag hoelang de overgangsperiode zal zijn en hoeveel minder vis in die periode gevangen mag worden.

De regering geeft aan een voorstander te zijn van duurzaam visserijbeleid, ook met betrekking tot de partnerschapsovereenkomsten met derde landen. De voordelen op de lange termijn moeten echter worden afgewogen tegen de kosten die op de korte termijn gemaakt moeten worden.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 469[1]
  26 oktober 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling betreft de uitwerking van de Commissie van de wijze waarop het principe van Maximum Sustainable Yield (MSY in het Nederlands: maximale duurzame opbrengst) moet worden geïmplementeerd in Europese visserijregelgeving. In 2002 is tijdens de World summit on sustainable development (WSSD) in Johannesburg (Uitvoeringsplan Annex IV.31.a) afgesproken dat in 2015 het MSY-principe leidend zou moeten zijn in visserijbeleid. Visbestanden op dit duurzame MSY-niveau zijn zodanig groot dat daarvan jaarlijks met veel minder inspanning het surplus geoogst kan worden (het surplus laat zich makkelijker vangen door de grotere omvang van de bestanden).

Op dit moment bevinden veel bestanden in EU wateren zich ver beneden het MSY-niveau. Het MSY-niveau ligt gemiddeld op ongeveer de helft van de visserijdruk op voorzorgsniveau, het niveau dat nu in de EU wordt gebruikt. Om deze trend te keren en visbestanden de kans te geven te groeien, waardoor grotere, waardevoller vis gevangen kan worden, is om te beginnen een reductie van de visserij-inspanning nodig. Maatregelen om dit te bereiken zullen worden gevat in meerjarenplannen. Daarin wil de Commissie van verschillende instrumenten gebruik maken zoals jaarlijkse Total Allowable Catches- (TAC) en effort-(inspannings)wijzigingen, technische maatregelen en gebiedsgericht beleid.

Om tot het MSY-niveau te kunnen komen, zullen meerjarenplannen moeten worden opgesteld op basis van objectief wetenschappelijke gegevens ten aanzien van biologische, sociale, economische, en milieu-gevolgen. Plannen worden opgesteld in consultatie met de betrokken stakeholders. Daarbij wordt een stapsgewijze aanpak voorgestaan die de visserijdruk verlaagt en de gevolgen van visserij op het milieu vermindert. Op korte termijn zal dit in ieder geval leiden tot verlaging van de toegestane vangsthoeveelheden. Waar nodig wordt rekening gehouden met gemengd gevangen soorten.

De Commissie geeft aan dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de wijze van uitvoering van het visserijbeheer teneinde de doelstellingen in de meerjarenplannen te verwezenlijken. De beoogde verlaging van visserijdruk op de verschillende bestanden kan tot stand komen door:

 • a) 
  alle schepen minder zeedagen te geven (met als gevolg stillig-perioden)
 • b) 
  minder schepen toe te staan (met als gevolg sanering)

De Commissie heeft een voorkeur voor optie b), maar omdat de socio-economische situatie van de verschillende vloten in alle lidstaten verschillend is laat de Commissie de lidstaten de keuze.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)360
  4 juli 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 september 2007 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met betrekking tot de Verduurzaming EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen