E060043
Laatste revisie: 08-09-2016

E060043 - Groenboek: "Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor depreventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten"Wereldwijd is het gebrek aan gezonde voeding en lichaamsbeweging een groeiend probleem. Het zijn de hoofdoorzaken voor een groot aantal (chronische) ziekten, die hun weerslag vinden in de economie. De Europese Commissie wil dan ook op verzoek van de Raad een bijdrage leveren aan het verminderen van het probleem en het bevorderen van een gezonde levensstijl van alle Europeanen. Zij heeft daarom een Groenboek uitgebracht inzake de bevordering van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten.

In COM(2005)637PDF-document legt de Commissie een dertigtal vragen voor aan de EU-instellingen, de nationale lidstaten, NGO's op het gebied van de gezondheidszorg en consumentenbescherming en andere belanghebbenden. Op deze manier wil zij een brede discussie aanzwengelen over gezonde voeding en lichaamsbeweging, waaruit vervolgens kan worden gedestilleerd wat de rol van de Commissie zou kunnen zijn. Vooralsnog wordt daarbij uitgegaan van een grotendeels faciliterende rol, waarbij Europese regelgeving nationaal en regionaal beleid kan aanvullen.

Aan de hand van cijfers uit een aantal lidstaten en de VS toont de Commissie in het groenboek aan dat overgewicht een groot probleem is, zowel voor de volksgezondheid als voor de economische prestaties van de Unie. Gemiddeld zou zo'n zeven procent van alle kosten voor de gezondheidszorg worden veroorzaakt door obesitas en overgewicht. De vrees bestaat dat dit percentage de komende jaren alleen maar zal toenemen, indien niet op korte termijn actie wordt ondernomen.

Op communautair niveau bestaat al een aantal structuren die in dit kader kunnen worden benut. Zo is er het 'Europees actieplatform op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid', dat ideeën kan aandragen om het obesitasprobleem te integreren in beleidsvoornemens op een breed scala aan terreinen. Het streven is zo de huidige trends (een groeiend aantal gevallen van obesitas en overgewicht) een halt toe te roepen en om te buigen. Daarnaast bestaat er sinds 2003 een 'Europees netwerk op het gebied van voeding en lichaamsbeweging', dat de Commissie adviseert bij de ontwikkeling van communautaire activiteiten gericht op de vermindering en preventie van voedingsgerelateerde ziekten en ter stimulering van de lichaamsbeweging.

De vragen in het groenboek betreffen een groot aantal onderwerpen waarop de Europese Commissie eventueel een bijdrage zou kunnen leveren. Zo wordt geïnventariseerd hoe op communautair niveau kan worden bijgedragen aan het scheppen van een klimaat waarin gezonde voeding en lichaamsbeweging centraal staat. Verder wordt geïnformeerd naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid en betaalbaarheid van groente en fruit te verhogen, naar het vergroten van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van statistische gegevens ten aanzien van overgewicht en lichaamsbeweging, naar opties om lichaamsbeweging op te nemen in de dagelijkse routine, bijvoorbeeld door infrastructurele aanpassingen, en naar mogelijke (zelf)regulering voor de reclame en marketing voor voeding, alsmede de op de verpakking opgenomen informatie. In elk geval blijkt duidelijk dat de Commissie een intersectorale aanpak voorstaat. Het oplossen dan wel verminderen van de problemen die overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging veroorzaken kan namelijk niet alleen vanuit medisch oogpunt worden bekeken.

Aan de hand van de reacties op het groenboek, die in principe voor 15 maart 2006 moeten zijn ontvangen, zal de Commissie bepalen welke mogelijkheden zij heeft om met eventuele maatregelen te komen. Indien noodzakelijk zal bij het opstellen van nieuwe regelgeving ook een impact assessment worden uitgevoerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)637PDF-document, d.d. 8 december 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 16 mei 2006 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36408/KvD
    16 mei 2006

Standpunt Nederlandse regering

Op 29 maart 2006 stuurde de regering een reactie op de in het Groenboek neergelegde vragen plus een conceptaanbiedingsbrief voor de Europese Commissie naar de beide Kamers. Hierin wordt in eerste instantie benadrukt dat het beleid op het gebied van gezonde voeding en lichaamsbeweging primair een nationale aangelegenheid is. Wel ziet de regering een faciliterende rol voor de Commissie weggelegd, met name waar het gaat om de uitwisseling van best practices. Ten aanzien van voeding en voedselveiligheid wordt de wetgevende rol van de Commissie onderkend. Europese wetgeving ten aanzien van productinformatie op voedselverpakkingen, die op dit moment in voorbereiding is (zie dossier E030186), zal volgens de regering een gezonde keuze door de consument vereenvoudigen.

De kern van de Nederlandse reactie is dat dient te worden uitgegaan van een intersectorale benadering waarbij meerdere actoren uit zowel de publieke als private sector worden betrokken. De regering stelt de Commissie voor een Europees toetsingskader te creëren om maatregelen van de afzonderlijke lidstaten en van de Commissie te toetsen aan de uitgangspunten voor gezonde voeding en lichaamsbeweging. Het kabinet stelt verder dat bij het ontwikkelen van nieuw beleid speciale aandacht uit zou moeten gaan naar twee kwetsbare groepen: personen met een lage sociaal-economische status en de jeugd.

Ter ondersteuning van het standpunt inzake de uitwisseling van best practices geeft de regering een drietal voorbeelden van beleid dat in Nederland in gang is gezet:

  • Het bevorderen van de groente- en fruitconsumptie, vooral onder jongeren, bijvoorbeeld door meer promotie voor het eten ervan en het bewerkstelligen van een betere verkrijgbaarheid ;
  • Het stimuleren van het geven van borstvoeding, hetgeen positieve effecten kan hebben op zowel moeder als kind;
  • Het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging, onder andere door de fysieke ruimte (school, werk, recreatie, thuis) van burgers dusdanig in te richten dat kan worden voldaan aan het streven van minimaal dertig minuten beweging op minstens vijf dagen per week.

Tenslotte wijst de regering op het convenant overgewicht, dat in 2004 is afgesloten tussen maatschappelijke partners en overheden. Door middel van zelfregulering zou moeten worden bereikt dat de 'gezonde keuze' voor de consument tevens de 'gemakkelijke keuze' wordt. De centrale doelstelling van het convenant, dat loopt tot 2010, is om het aantal volwassenen met overgewicht tenminste te stabiliseren, terwijl het aantal jongeren met overgewicht moet afnemen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)637
    8 december 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De diverse bijdragen van regeringen, het maatschappelijk middenveld en NGO's kunt u bekijken op de speciale pagina van de Europese Commissie.


Alle bronnen