E060010
Laatste revisie: 10-08-2010

E060010 - Mededeling inzake Publiek-Private Samenwerking en Gemeenschapsrecht t.a.v. aanbesteden en concessiesCOM(2005)569PDF-document behelst een mededeling van de Europese Commissie naar aanleiding van de resultaten van het Groenboek inzake Publiek-Private Samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake aanbestedingen en concessies. De regels omtrent aanbestedingen en concessies worden binnen de Europese Unie beheerst door de beginselen van de Interne Markt. De Commissie overweegt daarom met aanvullende regelgeving te komen. In onderhavige mededeling komen de verschillende opties aan bod die de komende tijd verder zullen worden uitgewerkt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)569PDF-document, d.d. 15 november 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 16 mei 2006 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Economische Zaken.

De commissie Economische Zaken heeft de onderhavige mededeling voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36408/KvD
  16 mei 2006

Standpunt Nederlandse regering

De regering is in fiche drie verre van positief over het voorstel. De Europese Commissie is weliswaar bevoegd om op te treden op het gebied van Europese aanbestedingen en concessieverlening aangezien dit gerelateerd is aan de interne markt, maar de regering vraagt zich af of een en ander niet beter kan worden geregeld door middel van nationale wetgeving. Een definitief oordeel over de proportionaliteit en subsidiariteit zal sterk afhankelijk zijn van de definitieve voorstellen waar de Commissie mee zal komen. Bovendien vindt de regering dat het standpunt van de Commissie ten aanzien van concessieverlening (noodzaak voor nieuwe regelgeving) onvoldoende wordt onderbouwd. Ook is niet aangegeven op welk vlak de bestaande regelgeving niet zou voldoen. Wel kan het kabinet zich in beginsel vinden in het opstellen van een interpretatieve mededeling over geïnstitutionaliseerde PPS-constructies. Daarbij dient de Commissie zich overigens te beperken tot een uitleg van het doel en de reikwijdte van de bestaande regelgeving. Voorts zal aandacht worden gevraagd voor geïnstitutionaliseerde PPS in het geval van gebiedsontwikkeling, een vorm die in Nederland regelmatig voorkomt.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 418[3]
  1 februari 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling presenteert de beleidsopties die volgen uit de consultatie van overheden en het bedrijfsleven in Europa naar aanleiding van het groenboek PPS (E040176). In het groenboek presenteerde de Commissie vraagstukken over het recht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten ten aanzien van Publiek-Private Samenwerking (PPS), om een discussie in gang te zetten over de toepasbaarheid van het Gemeenschapsrecht op PPS.

In het Groenboek maakt de Commissie onderscheid tussen strikt contractuele PPS, waarbij samenwerking tussen de publieke en private sector op een contract berust én geïnstitutionaliseerde PPS, waarbij de publieke en private sector in een afzonderlijke rechtspersoon samenwerken.

Ten behoeve van de analyse van dit groenboek gaat het derhalve om het gemeenschapsrecht inzake de navolgende aandachtsgebieden:

Groenboek PPS

contractuele PPS : overheidsopdrachten, concessies

geïnstitutionaliseerde PPS : overheidsopdrachten, concessies

In deze mededeling worden twee beleidsopties gepresenteerd, die als doel hebben om effectieve concurrentie te waarborgen, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit die nodig is bij innovatieve en complexe projecten. Het gaat nadrukkelijk om beleidsopties, want er moet nog een 'impact assessment' gedaan worden in het kader van het 'Betere Regelgeving' programma, waaruit zal blijken of de plannen doorgang kunnen vinden en in welke vorm dit dan zal zijn. De beleidsinstrumenten die de Commissie in deze mededeling voorstelt zijn de interpretatieve mededeling op het gebied van geïnstitutionaliseerde PPS en nieuwe regelgeving voor concessie-verlening:

Mededeling Europese Commissie

contractuele PPS: concessies-regelgeving

geïnstitutionaliseerde PPS: overheidsopdrachten-interpretatieve mededeling

 • 1. 
  Regelgeving voor Concessie verlening (Concessieovereenkomsten zijn niet gedefinieerd in het Verdrag. De enige definitie in het afgeleide communautaire recht is die van de aanbestedingsrichtlijn, waarin concessies voor werken gelijk worden gesteld aan overheids-opdrachten met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat uit het uitsluitend recht het werk te exploiteren, eventueel gepaard gaande met een prijs).

In navolging van de interpretatieve mededeling van april 2000, wil de Commissie regelgeving gaan maken om de toepassing van de algemene beginselen van het EG-Verdrag bij het verlenen van concessies te concretiseren. Bij de consultatie is naar voor gekomen dat toenemende rechtszekerheid en effectieve concurrentie het gebruik van PPS zullen stimuleren. De huidige interpretatieve mededeling biedt niet genoeg rechtszekerheid en duidelijkheid. De Commissie verwacht ten aanzien van rechtszekerheid niet voldoende verbeteringen te kunnen realiseren middels wijzigingen in de interpretatieve mededeling, daarom is nieuwe regelgeving nodig. Deze regelgeving dient betrekking te hebben op zowel werken als diensten. Hoewel het wetgevings-voorstel pas zal worden vormgegeven na een uitvoerige impact assessment, meldt de Commissie alvast dat het regels zal bevatten over de aankondiging en de selectie van concessiehouders, op basis van objectieve en non-discriminerende criteria. De regels zullen uitgaan van een gelijke behandeling voor alle deelnemers aan de concessie verlening.

 • 2. 
  Interpretatieve mededeling voor aanbestedingen bij geïnstitutionaliseerde Publiek-Private samenwerkingen (Met een interpretatieve mededeling beoogt de Commissie met name de toepassing van bestaande regelgeving te verduidelijken. Een interpretatieve mededeling heeft formeel geen juridische binding. Het Hof hecht echter in de praktijk bij beoordeling van een geschil veel waarde aan de interpretatieve mededelingen van de Commissie).

Geïnstitutionaliseerde Publiek-Private samenwerkingsprojecten zijn projecten waarbij de publieke en private sector in een afzonderlijke rechtspersoon samenwerken. Het gaat om ondernemingen die deels in publieke en deels in private handen zijn om publieke diensten te verlenen. Uit de consultatie is niet gebleken dat betrokkenen behoefte hadden aan regelgeving op het gebied van deze vorm van PPS. De Commissie beschouwt een interpretatieve mededeling daarom op dit moment als het beste instrument om concurrentie aan te moedigen en meer rechtszekerheid te scheppen. Een interpretatieve mededeling zal volgens de Commissie voorzien in de benodigde aansturing zonder innovatie in de weg te staan. Deze mededeling moet vooral verheldering bieden over hoe de aanbestedingsregels gebruikt dienen te worden bij 'public-private entities' die diensten van algemeen (economisch) belang verrichten én over de deelname van private bedrijven in bestaande publieke organisaties die dergelijke taken verrichten. Het gaat er volgens de Commissie om dat er gewaarborgd wordt dat de aanbestedingen bij PPS niet strijdig zijn met het Gemeenschapsrecht.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)569
  15 november 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen