E050024
Laatste revisie: 30-01-2006

E050024 - Mededeling over Europees nabuurschapsbeleid (ENP)In het voorjaar van 2004 presenteerde de Europese Commissie het "European Neighbourhood Policy Strategy Paper" (zie E-dossier E040145). Het doel van de European Neighbourhood Policy (ENP) is, na de uitbreiding van de Europese Unie, de nieuwe buurlanden te laten meeprofiteren van de Europese voordelen en daarmee de stabiliteit, veiligheid en het welzijn van de EU lidstaten en van de nieuwe buurlanden te bevorderen; Het creëren van een "ring of friends". De voorgestelde methode om uitvoering te geven aan het ENP was het opstellen van Actieplannen in samenspraak met het betrokken derde land voor een periode van minimaal drie jaren.

In onderhavige mededeling wordt de stand van zaken meegedeeld betreffende de totstandkoming van deze Actieplannen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1905/2006PDF-document werd ondertekend door de raad en het Europees Parlement op 18 december 2006 en gepubliceerd in Pb EU L378 van 27 december 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)795PDF-document, d.d. 9 december 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De onderhavige mededeling is in combinatie met de regeringsnotitie "Grenzen van de Europese Unie" (d.d. 17 maart 2005) tijdens de commissievergadering van 12 april 2005 onder de aandacht gebracht van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties. Besloten werd de onderhavige mededeling plus de regeringsnotitie op een ander tijdstip nogmaals te agenderen.

Tijdens de commissievergadering op 15 november 2005 heeft de commissie ESO besloten de onderhavige mededeling en de regeringsnotitie te betrekken bij het Europadebat d.d. 6 december 2005.


Standpunt Nederlandse regering

Aangezien onderhavig voorstel een mededeling van de Europese Commissie betreft is er in fiche twee geen sprake van toetsing aan het subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel. De Nederlandse regering is voorstander van de ENP en geeft aan verder geen inhoudelijke opmerkingen te hebben gelet op het beschrijvend karakter van de mededeling.

In de notitie "Grenzen van de Europese Unie" (17 maart 2005) van de Nederlandse regering wordt tevens ingegaan op het belang van de ENP. In de notitie stelt de Nederlandse regering dat de European Neighbourhood Policy (ENP) het juiste instrument is voor het extern beleid voor de relatie met de nieuwe buren van de uitgebreide Unie. Het is nadrukkelijk geen voorportaal voor toetreding tot de EU. De ENP dient juist ook te voorkomen dat de relatie met de nieuwe buren zich verengt tot een discussie over mogelijke toetreding tot de EU.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling is procedureel van aard en schetst de ontwikkelingen na de eerste mededeling van de Commissie over 'Wider Europe'. Ten aanzien van de goedkeuring van de actieplannen beschrijft de mededeling de te nemen vervolgstappen. De actieplannen worden met deze mededeling ondergebracht binnen het beleidskader van het Europees Nabuurschap Beleid (ENP).

Na de mededeling 'De grotere Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden' (COM(2003) 104 final, 11.3.2003) heeft de Commissie in mei 2004 de ENP verder uitgewerkt in het zogeheten strategie document. Hierin worden de doelstellingen, uitgangspunten, geografische reikwijdte en de implementatiemechanismen van de ENP beschreven. De RAZEB van 14 juni 2004 verwelkomde het strategiedocument, inclusief het voorstel om met de partnerlanden gezamenlijke actieplannen op te stellen. De Commissie heeft inmiddels 7 actieplannen afgerond (Jordanië, Israël, Moldavië, Marokko, Tunesië, Oekraïne en de Palestijnse Autoriteit). De juridische basis voor de actieplannen blijft de respectievelijke Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst of Associatieovereenkomst. Na goedkeuring van de actieplannen door de EU-lidstaten zullen deze worden bekrachtigd door de respectievelijke Partnerschaps- en Samenwerkingsraad of Associatieraad.

De mededeling gaat kort in op de belangrijkste kenmerken van de ENP, de (toekomstige) actieplannen en de politieke context van het actieplan Oekraïne (i.v.m. de verkiezingen van 26 december jl.).

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)795
    9 december 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement (EP) heeft op 19 januari 2006 een resolutie aangenomen waarin zij onder andere de uitbreiding van de EU op basis van de verdragen en in overeenstemming met de besluiten van de Europese Raad steunt. Het EP benadrukt dat het uitbreidingsproces gepaard dient te gaan met een ambitieus, substantieel en flexibel nabuurschapsbeleid als alternatief voor de Europese landen die op dit moment geen lid zijn van de EU en die nog geen lid van de EU kunnen of willen worden, maar zich desondanks naar de waarden van de EU richten en voornemens zijn aan het Europese project deel te nemen


Reacties Derden

Op 6 oktober 2005 heeft de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa een aanbeveling aangenomen inzake het Europees Nabuurschapsbeleid.


Alle bronnen