E040127
Laatste revisie: 20-07-2005

E040127 - Mededeling van de Commissie over de doelstellingen van de Commissie in het kader van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns Amerika, in aanloop naar de derde top van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en Latijns Amerika en de Caraïben te houden in Guadalajara (Mexico) op 28 mei 2004In de mededeling worden de doelstellingen geformuleerd van de Europese Commissie in het kader van de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika met het oog op de derde Topbijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de EU en Latijns-Amerika die op 28 mei 2004 reeds heeft plaatsgevonden in Guadalajara (Mexico).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)220PDF-document, d.d. 7 april 2004

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 15 juni 2004 besloten de aanbeveling van EBEK over te nemen en naast het agenderen van onderhavige mededeling deze ook onder de aandacht te brengen van de commissie voor buitenlandse zaken.

Besloten werd de informatie ter kennisgeving aan te nemen. Het dossier zal met interesse gevolgd worden en indien gewenst ter sprake worden gebracht in het Europadebat 2004.


Standpunt Nederlandse regering

De subsidiariteit en proportionaliteit staan in fiche 4 niet ter discussie.

De Nederlandse regering hecht belang aan goede relatie EU-Latijns-Amerika. Daarenboven is een goede dialoog tussen de EU en de LAC-landen - die tezamen eenderde van de lidstaten van de VN vormen - zeer waardevol voor met name een effectief multilateralisme.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 325[5]
  4 juni 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de mededeling worden de doelstellingen geformuleerd van de Europese Commissie in het kader van de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika met het oog op de derde Topbijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de EU en Latijns-Amerika die op 28 mei 2004 reeds heeft plaatsgevonden in Guadalajara (Mexico). Passages uit de slotverklaring van Guadalajara worden hieronder weergegeven bij "kernpunten uit de Verklaring van Guadalajara".

Naast het feit dat Latijns-Amerika en de Caraïben belangrijke handelspartners zijn van de EU, heeft de EU ook belang bij een politiek partnerschap met Latijns-Amerika dat global governance en multilateralisme bevordert.

De eerste ontmoeting tussen de EU en Latijns-Amerika vond plaats in Rio de Janeiro (1999), gevolgd door Madrid in 2002. Er zijn reeds grote vorderingen geboekt bij het concretiseren van toezeggingen die in Madrid zijn gedaan, zo zijn er verschillende overeenkomsten gesloten en nieuwe initiatieven gelanceerd.

De Commissie stelt voor dat op de top in Guadalajara de regeringsleiders en staatshoofden concrete beslissingen nemen die gericht zijn op:

 • 1. 
  Sociale cohesie: het aanmoedigen van landen in Latijns-Amerika om degelijk en doelmatig beleid goed te keuren zodat de sociale cohesie wordt uitgebreid door het terugdringen van armoede, ongelijkheid en uitsluiting. De internationale gemeenschap (inclusief financiële instellingen) aanmoedigen om dergelijke maatregelen op het gebied van sociale cohesie te steunen. Samenwerking op dit gebied tussen EU en Latijns-Amerika intensiveren en het goedkeuren van de voorstellen die zijn gedaan door de Werkgroep Sociale Cohesie (opgericht teneinde duidelijke richtsnoeren te realiseren om te komen tot een sociale cohesie-agenda).
 • 2. 
  Regionale integratie: Een positief signaal herhalen dat al werd afgegeven door de Verklaring van Madrid aan Midden-Amerika en de Andesgemeenschap en de weg vrijmaken voor onderhandelingen over associatieovereenkomsten inclusief vrijhandelszones, die gebaseerd zullen zijn op de Doha ontwikkelingsagenda. De totstandbrenging van een afdoende niveau van regionale integratie zou dan de aanleiding zijn voor het starten van onderhandelingen. Het aanmoedigen van verdere vooruitgang tussen de EU en Mercosur (voor een mogelijke op lange termijn associatieovereenkomst). Streven is het afronden van onderhandelingen voor oktober 2004.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)220
  7 april 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen