Dinsdag 13 april 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: AANSLUITENDE VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 9 april jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.Informeel videogesprek met Uitvoerend Vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis

Informeel videogesprek van de commissievoorzitters in COSAC-verband

Mondelinge terugkoppeling door de commissievoorzitter

4.Staat van de Unie 2021

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2021; Staat van de Europese Unie 2021

5.21.501-20 EK, BR

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferentie van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021; Europese Raad

Bespreking van het verslag van de Europese Raad en Europese Top van 25 maart en van de geannoteerde agenda van de RAZ van 20 april 2021

7.Rondvraag


Korte aantekeningen