Dinsdag 27 oktober 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 23 oktober jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.Interparlementaire commissiebijeenkomst (ICM) over het eerste Rule of Law-verslag van de Europese Commissie en de rol van nationale parlementen, 10 november 2020

Inventarisatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen