EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823 (36.020), EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden (COM(2021)565) (36.075); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën inzake de EU-voorstellen over eerlijke belastingheffing (COM(2021)565 en COM(2021)823) (EK 36.020 / 36.075, A). .

6 mei 2022

Bijlagen