EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); Motie van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over de stand van zaken van het SER-advies over ouderschapsverlof (TK, 5). .

21 juni 2017