JBZ-Raad (32.317), EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus COM(2011)319 (33.081), EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel tot vaststelling van normen voor de opvang van asielzoekers COM(2011)320 (33.082); Verslag van een mondeling overleg over het post-Stockholmprogramma en de gevolgen van de tweede fase van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel voor Nederland (EK 32.317 / 33.081 / 33.082, DQ)



31 maart 2014