E090003
Laatste revisie: 05-08-2010

E090003 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebandenHet voorstel van de Commissie tot aanpassing van richtlijn 87/372/EEG van de Raad (kortweg de GSM richtlijn genoemd) heeft tot doel het gebruik van de frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz uit te breiden van enkel GSM naar UMTS en andere aardse mobiele systemen die in deze frequentieband kunnen samenleven met GSM. De huidige tekst in de GSM-richtlijn beperkt lidstaten onnodig tot het toestaan van exclusief GSM-technologie in de 900 MHz band. Dit terwijl UMTS-gebruik in deze band grote voordelen meebrengt voor mobiele operators en daarmee ook voor consumenten. Technische parameters die noodzakelijk zijn voor co-existentie van de verschillende technologieën worden op lager niveau, in een beschikking op basis van het Radiospectrumbesluit, vastgesteld.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Nationaal

Richtlijn 2009/114/EG dient voor 9 mei 2010 geïmplementeerd te zijn. Alle aanpassingen zullen medio augustus 2010 in werking treden.

Europees

Richtlijn 2009/114/EGPDF-document werd op 16 september 2009 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L 274 d.d. 20 oktober 2009.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)762PDF-document, d.d. 19 november 2008

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikel 95

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2009/114/EG dient voor 9 mei 2010 geïmplementeerd te zijn. Hiertoe is het Nationaal Frequentieplan 2005 reeds aangepast. De wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie kost meer tijd dan verwacht. Alle aanpassingen zullen medio augustus 2010 in werking treden.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 juli 2010


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 27 januari 2009 besloten onderhavig voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Economische Zaken.

Op 10 februari 2009 heeft de commissie EZ onderhavig voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De subsidiariteit is positief volgens het BNC-fiche. De doelstellingen van het voorstel kunnen niet in voldoende mate op het niveau van de afzonderlijke lidstaten worden verwezenlijkt en is een geharmoniseerde afspraak met betrekking tot de 900 MHz-band gewenst. GSM betreft een techniek die in mobiele communicatienetwerken wordt toegepast in alle landen van Europa. Doorvoeren van techniekneutraliteit kan dan ook het beste op Europees niveau plaatsvinden. Dit geeft schaalvoordelen waardoor dit ook effectief van de grond komt. Wijziging van de GSM-richtlijn kan alleen gebeuren middels een andere richtlijn van de Raad en het Parlement.

Ook de proportionaliteit is positief. De voorgestelde wijziging is eenvoudig en goed handhaafbaar en leidt daarom niet tot een noemenswaardige administratieve belasting van partijen.

Wel is een aandachtspunt dat het voorstel onvoldoende techniekneutraal en daarmee onvoldoende toekomstvast is.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 769
    13 januari 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel van de Commissie tot aanpassing van richtlijn 87/372/EEG van de Raad (kortweg de GSM richtlijn genoemd) heeft tot doel het gebruik van de frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz uit te breiden van enkel GSM naar UMTS en andere aardse mobiele systemen die in deze frequentieband kunnen samenleven met GSM. De huidige tekst in de GSM-richtlijn beperkt lidstaten onnodig tot het toestaan van exclusief GSM-technologie in de 900 MHz band. Dit terwijl UMTS-gebruik in deze band grote voordelen meebrengt voor mobiele operators en daarmee ook voor consumenten. Technische parameters die noodzakelijk zijn voor co-existentie van de verschillende technologieën worden op lager niveau, in een beschikking op basis van het Radiospectrumbesluit, vastgesteld.

Het voorstel dat nu voorligt is een alternatieve aanpak voor het eerdere voorstel van de Commissie d.d. 31 augustus 2007 om de GSM-richtlijn (na intrekking) te vervangen door een technologieneutrale beschikking van de Commissie op grond van de Radiospectrumbeschikking 676.2002.EEG. De Kamer is destijds hierover bericht in de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 november 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 21 501-33, nr. 140). Dit eerdere voorstel tot intrekking is vastgelopen in de bespreking met het Europese Parlement, dat zijn bevoegdheid over spectrum in het algemeen en specifiek de GSM-richtlijn niet wenst te verliezen. Derhalve is thans gekozen voor een wijziging van de GSM-richtlijn, waarmee de Commissie rekent op de steun van het Europees Parlement. De strekking van het eerdere voorstel tot intrekking en het thans voorliggende voorstel tot wijziging is gelijk.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)762
    19 november 2008

Behandeling Raad

Richtlijn 2009/114/EGPDF-document werd op 16 september 2009 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L 274 d.d. 20 oktober 2009. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Naar verwachting wordt onderhavig voorstel in april 2009 besproken tijden de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen