E080139
Laatste revisie: 03-12-2008

E080139 - Mededeling: De uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakkenMet deze mededeling wil de Commissie een antwoord geven vanuit de EU op de ontbossing en aantasting van bossen. De voorstellen in deze mededeling zijn bedoeld als basis voor de EU positie over de aanpak van ontbossing in de VN-klimaatonderhandelingen (UNFCCC) die in december 2009 in Kopenhagen moeten leiden tot een nieuw klimaatakkoord.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)645PDF-document, d.d. 17 oktober 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 december 2008 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht willen brengen van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De commissie LNV heeft de mededeling op 9 december 2008 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland vindt het voor een effectieve aanpak van het klimaatvraagstuk zeer belangrijk dat emissies veroorzaakt door ontbossing en bosdegradatie worden teruggedrongen.

Nederland wil benadrukken dat de haalbaarheid van het door de Commissie voorgestelde doel (een halvering van de ontbossing in de tropen in 2020 en het stoppen van ontbossing in 2030) afhangt van de bereidheid van alle landen om zich aan een dergelijke doelstelling te committeren en van de andere voorwaarden (degelijke monitoring met onafhankelijke verificatie en oplossingen voor de duurzaamheid van de kredieten en de aansprakelijkheid). In de mededeling koppelt de Commissie het eigen handelen van de EU aan de inzet in de internationale klimaatonderhandelingen. Nederland vindt dit een goede benadering. Op die manier wordt de geloofwaardigheid van de EU in de internationale klimaatonderhandelingen versterkt.

Daarnaast steunt Nederland de oproep van de Commissie voor een versterking van bestaande beleidslijnen en grotere coherentie van het beleid. Nederland ondersteunt het voorstel om de opname van ontbossing in de koolstofmarkten uit te testen. Nederland kan echter geen steun uitspreken voor de oprichting van een Global Forest Carbon Mechanism , en vindt dat zo veel mogelijk moet worden aangesloten bij bestaande mechanismen.

De Nederlandse regering vindt dat beoordeling van de mededeling van de Commissie gezien moet worden in de context van de bredere Nederlandse en EU inzet en strategie in de internationale klimaatonderhandelingen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 734
  25 november 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededeling wil de Commissie een antwoord geven vanuit de EU op de ontbossing en aantasting van bossen. De voorstellen in deze mededeling zijn bedoeld als basis voor de EU positie over de aanpak van ontbossing in de VN-klimaatonderhandelingen (UNFCCC) die in december 2009 in Kopenhagen moeten leiden tot een nieuw klimaatakkoord. Ontbossing is een van de belangrijke onderdelen van die onderhandelingen. De Commissie zal begin 2009 een mededeling publiceren over het mandaat voor de onderhandelingen in Kopenhagen. Tevens kunnen de voorstellen tijdens de komende klimaatconferentie te Poznan (Polen, december 2008) worden besproken. De Commissie stelt zich in deze mededeling ten doel dat uiterlijk 2030 er op wereldschaal geen bosareaal meer verloren mag gaan en tegen 2020 moet de bruto ontbossing in de tropen met ten minste 50% verminderen ten opzichte van het huidige niveau. Hiermee wil de Commissie invulling geven aan de conclusie van de Milieuraad (oktober 2007) waarin wordt benadrukt dat concrete beleidsinitiatieven en maatregelen als onderdeel van een wereldwijde, brede overeenkomst voor na 2012 nodig zijn om deze emissies te stoppen en binnen twee tot drie decennia om te buigen.

Om dit doel te bereiken, geeft de Commissie in deze mededeling enkele voorstellen voor versterking van een aantal reeds bestaande beleidslijnen van de EU. Daarnaast worden in het kader van de huidige internationale onderhandelingen onder het VN-Klimaatverdrag twee nieuwe voorstellen gedaan:

 • op korte termijn: het opzetten van een Global Forest Carbon Mechanism (Wereldwijd boskoolstofmechanisme). Doel van het mechanisme is aanzienlijke financiële middelen te genereren om ontwikkelingslanden in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de mondiale broeikasgasemissiereductiedoelstelling, door emissies van ontbossing en bosdegradatie te reduceren,
 • op langere termijn: het testen van de opname van ontbossing in koolstofmarkten.

Kredieten verkregen door een reductie van emissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden mogen door overheden gebruikt worden om aan hun reductieverplichtingen te voldoen. Opname van de kredieten in het EU emissiehandelsysteem (EU-ETS) zou pas na 2020 ingevoerd kunnen worden.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)645
  17 oktober 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2618
  17 oktober 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2619
  17 oktober 2008
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2620
  17 oktober 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen