Eerste Kamer stelt Europese prioriteiten 2013 vastDe Eerste Kamer heeft haar Europese prioriteiten 2013 op 11 december jl. plenair vastgesteld. De prioritaire lijst voor 2013 bevat 25 EU-voorstellen, geselecteerd uit het Werkprogramma 2013 en voorjaar 2014 van de Europese Commissie. Daarnaast heeft de Kamer ook de lijst met nog niet gepubliceerde prioriteiten uit 2010, 2011 en 2012 heroverwogen en besloten welke van deze prioriteiten zij bevestigt. Het gaat om 51 Europese voorstellen. Beide lijsten vormen het huidige Europese werkprogramma van de Eerste Kamer voor het komende jaar.

De Eerste Kamer zal dit werkprogramma aanbieden aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. De regering zal worden verzocht om rekening te houden met de selectie, met het oog op tijdige en adequate informatievoorziening over deze Europese voorstellen aan de Eerste Kamer.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat voorkomt op de prioritaire lijst, zal het Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke Kamercommissie. Deze bepaalt op dat moment of en hoe de wijze van behandeling vorm zal krijgen. Het staat niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen. Na publicatie van een voorstel zullen de commissies de mogelijk in te zetten beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het zenden van een commissiebrief aan de Nederlandse regering. Bij alle in deze lijst voorkomende onderwerpen zullen elektronische dossiers worden aangelegd op de Europapoort. Deze werkwijze sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden genomen door de Eerste Kamer.


Zie ook dossier E120046 over het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie


Deel dit item: