Bijeenkomst van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) in StraatsburgDe Nederlandse  delegatie naar de PACE, dit keer zonder aanwezigheid van de leden uit de Tweede Kamer die wegens de val van het kabinet-Rutte niet naar Straatburg hadden kunnen afreizen, heeft deze week deelgenomen aan enkele plenaire debatten, waarvan enkele uitmondden in de aanvaarding van een aantal resoluties.

Senator Tiny Kox bracht op maandag 23 april verslag uit van de bevindingen van de door hem geleide PACE-waarnemingsmissie ter gelegenheid van de presidentsverkiezingen op zondag 4 maart 2012 in Rusland. Aan de negatieve zijde van de balans signaleerde deze  missie misbruik van het bestuursapparaat en beïnvloeding van en door de media ten gunste van één van de kandidaten;  aan de positieve kant zag zij een ruimere toegang tot de media, meer politieke debatten, meer respect voor de vrijheid van vergadering en meer transparantie van de verkiezingen door webcams, doorzichtige stembussen, meer elektronische  stemmachines en meer Russische waarnemers dan ooit.

Senator Tineke Strik verdedigde een door haar opgesteld rapport over de dramatische en tragische tocht van 72 mensen die op 26 maart 2011 hadden getracht per boot Libië te ontvluchten en van wie er, na twee weken barre omzwervingen op de Middellandse Zee,  uiteindelijk 9 overlevenden aan land spoelden in Libië. De assemblee aanvaardde aan het slot van  dit debat een resolutie met daarin aanbevelingen aan de lidstaten om hun verantwoordelijkheden voor het redden, opvangen en begeleiden van slachtoffers van dit soort rampen te definiëren en waar te maken. De resolutie roept ook  de NAVO op alsnog informatie te verschaffen over de wijze waarop onder haar commando opererende schepen hebben gehandeld ten tijde van het drama.

Senator Franken leverde een bijdrage aan een plenair debat over de mogelijke spanning tussen enerzijds de op artikel 10 EVRM gebaseerde verplichting van de overheid de uitingsvrijheid en het recht op informatie van de burger niet in te perken en de plicht van de overheid anderzijds ervoor te zorgen dat deze fundamentele rechten niet worden bedreigd door particuliere ondernemingen die werkzaam zijn in de informatie- en ict-sector. Overheden en particuliere ondernemingen kunnen informatie blokkeren en kunnen controle instrumenten in hun informatieproducten inbouwen. Dat is echter alleen toegestaan indien de gebruiker daarvan op de hoogte is en daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De assemblee aanvaardde  dan ook een resolutie waarin de lidstaten worden opgeroepen ervoor te zorgen dat zowel de publieke als de private partijen in de mediawereld de vrijheid van meningsuiting en het rechtop informatie op het internet en op andere on line media respecteren. De resolutie roept de particuliere mediaondernemers op te komen tot een gedragscode die is gericht op de bescherming van het informatierecht van hun gebruikers.

Tot slot opende de heer Franken op verzoek van het Bureau van de assemblee een debat over de uitkomsten van de onlangs in Brighton gehouden conferentie over de positie en de rol van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Hij stelde vast dat de zgn. Brighton Declaration aan alle betrokkenen duidelijke opdrachten heeft meegegeven. Het Hof zelf zal zijn efficiency maatregelen op het terrein van de afhandeling van niet- ontvankelijke en zgn. repetitieve zaken moeten voortzetten en uitbreiden, de nationale overheden zullen de uitspraken van het Hof snel en doeltreffend moeten uitvoeren terwijl de nationale  parlementen dienen na te gaan of hun wet- en regelgeving strookt met de inhoud van het EVRM. De PACE heeft tenslotte de taak erop toe te zien dat uitvoering wordt gegeven aan de uitspraken van het Hof. Zij zal er daartoe bij het Comité van Ministers op aandringen tot betere procedures voor de controle op de uitvoering van de uitspraken te komen.


Lees ook: Senator Strik presenteert conclusies Raad van Europa-onderzoek over lot Libische bootvluchtelingen


Deel dit item: