Eerste Kamer maakt kennis met het Bestuurlijk Platform Europa van het IPO



Op dinsdag 9 september hebben de leden van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) een kennismakingsgesprek gehouden met een delegatie van het Bestuurlijk Platform Europa (BPE) van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De delegatie van het BPE bestond uit: mevrouw Maij-Weggen (Commissaris der Koningin Brabant en voorzitter van het BPE), de heer Bats (Gedeputeerde Drenthe), de heer Buursink (gedeputeerde Overijssel), mevrouw Roozemond (directeur IPO), de heer Van Eijkeren (coördinator Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel) en de heer Verhagen (senior adviseur Europese Zaken van het IPO).

Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren: nationale koppen op Europese regelgeving, de besteding van Europese gelden, en de communicatie over Europa met de burgers. De voorzitter van het BPE uitte haar ongenoegen over het feit dat de regering nogal eens Europese regels op nationaal niveau aanscherpt (nationale kop) zonder duidelijke motivering en zonder duidelijk besef van de consequenties ervan voor -bijvoorbeeld- lagere overheden. Aangezien een groot deel van de uitvoering van Europees beleid op het bordje van provincies en gemeenten komt, zouden deze meer invloed moeten kunnen uitoefenen op de tot stand koming hiervan. Ook zou bij totstandkoming van Europese regels meer gekeken moeten worden naar onder meer de financiële, administratieve en personele consequenties voor provincies en gemeenten. De commissie ESO liet weten graag in kennis gesteld te worden door het BPE wanneer zich dergelijke situaties zich voor (kunnen) doen.

De commissie ESO benadrukte het belang van een verantwoorde besteding van Europese gelden op decentraal niveau. De voorzitter van het BPE is van mening dat de structuurfondsen vooral ten goede dienen te komen aan de arme regio's. Goede voorbeelden van besteding van structuurfondsen door decentrale overheden in Nederland zag het BPE vooral op het gebied van samenwerkingsprojecten met een grensoverschrijdend karakter, en research & development projecten waarbij een koppeling gemaakt wordt met het 7e Kaderprogramma "Bouwen aan een Europa van de kennis".

Dit kennismakingsgesprek werd door beiden partijen als zeer aangenaam en nuttig ervaren en zal in de toekomst een jaarlijks vervolg krijgen.


Deel dit item: