Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 september 2023
1. 36350 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties PvdD (Visseren-Hamakers) en JA21 (Baumgarten).

2. 36274

Tijdelijke wet Klimaatfonds

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 26 september 2023.

3. 35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Op voorstel van het lid Crone (GroenLinks-PvdA) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 26 september 2023. De fractie OPNL heeft alvast kenbaar gemaakt voornemens te zijn inbreng te leveren.

4. E230006

Brief Europese Commissie van 17 juli 2023 betreffende de beantwoording van vragen over het voorstel voor een verordening inzake EU certificering van koolstofverwijderingen (36329, D)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 17 juli 2023 (36329, D) voor kennisgeving aan te nemen.

5. E23008

Brief van de Europese Commissie van 4 september 2023 (36371, C)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 4 september 2023 (36371, C) voor kennisgeving aan te nemen.

6. E230008

Verslag schriftelijk overleg inzake het Green Deal Industrial Plan (36371, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek), PvdD (Visseren-Hamakers) en FVD (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813/35668, AU)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8. Kabinetsreactie op rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Verslag schriftelijk overleg (35561, B)

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van EZK van 7 september 2023 (35561, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer