Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 11 juli 2023
1. 36350 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 12 september 2023.

2. 36274

Tijdelijke wet Klimaatfonds

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 12 september 2023.

3. 35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

De commissie besluit de datum voor het leveren van inbreng voor nader voorlopig verslag te verplaatsen naar 12 september 2023. Dit in afwachting van aangekondigde informatie.

4. Technische briefing wetgevingsagenda klimaat en energie

Brief van de minister voor K&E van 7 juli 2023 over een technische briefing wetgevingsvoorstellen op het gebied van klimaat en energie (36200 XIII/36169, G)

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de minister voor Klimaat en Energie voor een technische briefing inzake de wetgevingsagenda op het terrein van Klimaat en Energie. De commissie verzoekt deze briefing bij voorkeur te houden op 26 september of 3 oktober 2023.

5. Kabinetsreactie op rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Brief van de minister-president en de staatssecretaris van EZK van 25 april 2023 (35561, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Langen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. T03575 - Toezending Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 mei 2023 (32849 / 35603 / 36094, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. T03576 - Toezegging brieven onderhandelingsakkoord

Brief van de staatssecretaris van EZK van 8 mei 2023 (33529, 35603, 36094, P)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Langen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8. E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

De commissie ziet ervan af om in nader schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie en besluit de brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) voor kennisgeving aan te nemen.

9. Green Deal Industrial Plan COM(2023)62

Verslag schriftelijk overleg (36371, B)

De commissie besluit op 12 september 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

10. Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813/35668, AU)

De commissie besluit op 12 september inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Voorts besluit zij de uitvoeringsstatus van de motie-Koffeman c.s. (35668, F) ongewijzigd te laten.

11. Kennismakingsgesprek met de bewindslieden EZK

De commissie stemt in met het voorstel om het kennismakingsgesprek met de drie bewindspersonen van EZK te houden op 12 september 2023 van 17.30-18.30 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer