Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220029 - Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen

- E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Langen (BBB) om dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 juli 2023 voor inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer