Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 juni 2023
1. 35594, D

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 11 juli 2023.

2. Kernenergie

Verslag nader schriftelijk overleg (32645/ 32813, G)

De commissie besluit de beantwoording van de minister voor Klimaat en Energie van 31 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Kabinetsreactie op rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Brief van de minister-president en de staatssecretaris van EZK van 25 april 2023 (35561, A)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Van Langen (BBB) heeft kenbaar gemaakt voornemens te zijn inbreng te leveren.

4. T03575 - Toezending Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 mei 2023 (32849 / 35603 / 36094, A)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Koffeman (PvdD) heeft kenbaar gemaakt voornemens te zijn inbreng te leveren. Tevens besluit de commissie toezegging T03575 als voldaan te beschouwen.

5. T03576 - Toezegging brieven onderhandelingsakkoord

Brief van de staatssecretaris van EZK van 8 mei 2023 (33529, 35603, 36094, P)

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Langen (BBB) dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 juli 2023 voor inbreng voor schriftelijk overleg. Voorts besluit de commissie toezegging T03576 als voldaan te beschouwen.

6. E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Langen (BBB) om dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 juli 2023 voor inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

7. Kennismakingsgesprek met de bewindslieden EZK

De commissie heeft de voorkeur uitgesproken om een kennismakingsgesprek te houden met de drie bewindslieden van het ministerie van EZK en verzoekt de griffie om na te gaan op welke datum dit gesprek zou kunnen plaatsvinden en de commissie hier de eerstvolgende vergadering over te informeren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer