Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 mei 2023
1. 36169

Implementatie Europese klimaatwet

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 27 juni 2023.

2. 36277

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 juni 2023. Op die datum kan inbreng voor verslag worden geleverd.

3. E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 juni 2023.

4. Green Deal Industrial Plan

COM(2023)62

Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fractie van de VVD (Vos). De fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) leveren een gezamenlijke inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. T02199 - Artikel 6 en 19 van de Vogel- en Habitatrichtlijn implementeren in de Omgevingswet

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, G)

De commissie besluit om toezegging T02199 als voldaan aan te merken.

6. Terugblik op de afgelopen zittingsperiode

Tijdens de terugblik danken de commissieleden de commissievoorzitter voor de wijze waarop hij in de afgelopen periode invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap. De ondervoorzitter van de commissie onderstreept deze dankbetuigingen.

Het lid Atsma (CDA) spreekt de verwachting uit dat een grote meerderheid van de huidige Kamer zal adviseren om de commissie EZK/LNV in de nieuwe zittingsperiode te splitsen in twee afzonderlijke commissies.
Terugblikkend heeft de commissie twee aandachtspunten die zij de volgende commissie(s) wenst mee te geven, te weten:
- de voorbereiding en behandeling van de vele incidentele begrotingen (ingebracht door het lid Kluit, GroenLinks) en
- de voorbereiding en behandeling van verzamelwetten (ingebracht door het lid Karakus, PvdA).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer