Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220029 - Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen

- E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Verslag nader schriftelijk overleg (36286, D)

De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg (36286, D) voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) zal de minister per brief worden verzocht de Kamer geïnformeerd te houden over enkele onderwerpen genoemd in de beantwoording van 8 mei 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer