Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 mei 2023
1. 36313

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. Green Deal Industrial Plan

COM(2023)62

De commissie besluit op 30 mei 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie. De leden Vos (VVD) en Kluit (GroenLinks) hebben aangegeven inbreng te willen leveren.

3. T03575 - Toezending Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 mei 2023 (32849 / 35603 / 36094, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 juni 2023.

4. T03576 - Toezegging brieven onderhandelingsakkoord

Brief van de staatssecretaris van EZK van 8 mei 2023 (33529, 35603, 36094, P)

De commissie besluit de toezegging T03576 als openstaand te blijven beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 27 juni 2023.

5. E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Verslag nader schriftelijk overleg (36286, D)

De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg (36286, D) voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) zal de minister per brief worden verzocht de Kamer geïnformeerd te houden over enkele onderwerpen genoemd in de beantwoording van 8 mei 2023.

6. T02199 - Artikel 6 en 19 van de Vogel- en Habitatrichtlijn implementeren in de Omgevingswet

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, G)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 30 mei 2023.

7. T03119 - Informeren over uitkomsten pilot eiwitarm veevoer

Brief 17 mei 2023 inzake Informatie monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven (35600, AF)

De commissie besluit op 27 juni 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en toezegging T03119 als openstaand te blijven beschouwen.

8. T01556 - Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AI)

Naar aanleiding van het gevoerde schriftelijk overleg besluit de commissie tot een mondeling overleg met de minister van LNV, bij voorkeur te houden op 11 juli 2023 of 12 september 2023. Daarnaast besluit de commissie om toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.

9. Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AT)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 11 mei 2023 (verslag nader schriftelijk overleg 32813/ 35668, AT) voor kennisgeving aan te nemen en de status van de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) niet te wijzigen. Het lid Koffeman (PvdD) stelt naar aanleiding van het gevoerde nader schriftelijk overleg voor de minister per brief te vragen hoe hij de motie-Koffeman c.s. (35668, F) gaat uitvoeren. In verband daarmee blijft ook de status van deze motie ongewijzigd.

10. Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK/K&E

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIII, F)

De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van het ministerie van EZK van 16 mei 2023 (36200 XIII, F) voor kennisgeving aan te nemen. Zij besluit ten aanzien van de status van de toezeggingen uit het halfjaarlijks rappel als volgt:
- toezeggingen T03486 en T03487 als voldaan te beschouwen;
- toezegging T02975 als openstaand te beschouwen, de deadline te verzetten naar 1 juli 2023 en de verantwoordelijke bewindspersoon te wijzigen in de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- toezegging T03507 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2023;
- toezeggingen T03456, T03457 en T01292 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2024.
- toezegging T01036 op deels voldaan te laten staan.
- toezegging T02663 op deels voldaan te zetten en de deadline te verzetten naar 1 januari 2024.
- toezegging T01691 op deels voldaan te laten staan en de deadline te verzetten naar 1 juli 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer